Запис Детальніше

Особистість учителя у педагогічній спадщині І. О. Синиці

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особистість учителя у педагогічній спадщині І. О. Синиці
Teacher’s personality in the pedagogical legacy I. O. Tsynytsi
 
Creator Загородня, Алла А.
Zahorodnia, Alla A.
 
Subject культура мовлення вчителя
особистість вчителя
педагогічна майстерність
педагогічна етика
педагогічний такт
culture speech of the teacher
teacher personality
teaching skills
teaching ethics
pedagogical tact
 
Description У дисертаційному дослідженні здійснено всебічний ретроспективний аналіз
науково-педагогічної діяльності І.О. Синиці, з’ясовано основні чинники, які
сприяли формуванню його особистості та педагогічного світогляду, системно
проаналізований розвиток ідей педагогічної майстерності вчителя в ХХ ст. крізь
призму соціальних, економічних, політичних, правових та інших чинників
суспільного розвитку.
Проведений науковий системний аналіз проблеми особистості вчителя в
творчій спадщині І.О. Синиці, систематизовано його ідеї щодо складових
професійної майстерності педагога, а саме: педагогічного такту, педагогічної
етики, поведінки педагога, особистісних якостей, світогляду, ідейних переконань,
знання предмета, організаторських здібностей, педаг огічних здібностей,
індивідуального підходу до учнів, педагогічної техніки, культури мовлення .
In the dissertation research conducted comprehensive retrospective analysis of
scientific and pedagogical activity of I.O. Tsynytsi. was found the key factors that
contributed to the formation of his personality and teaching philosophy, systematically
analyzed the development of ideas teaching excellence in the twentieth century through
the prism of social, economic, political, lega l and other factors of social development.
Research conducted a systematic analysis of the problem the individual teacher in
the creative legacy of I.O. Tsynytsi, systematized his ideas on the part of professional
skill of the teacher, namely, pedagogical tact, ethics teaching, teacher behavior,
personality traits, ideology, ideological beliefs, knowledge of the subject, organizational
skills, pedagogical skills, individual approach to students, educational technology,
culture, language.
 
Date 2015-05-05T09:22:34Z
2015-05-05T09:22:34Z
2012-02-14
 
Type Thesis
 
Identifier Загородня А. А. Особистість учителя у педагогічній спадщині І. О. Синиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук (13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки) / А. А. Загородня ; наук. кер. Л. В. Пироженко. - Переяслав-Хм. : Наук. світ, 2012. - 19 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/138
 
Language other
 
Publisher Науковий світ