Запис Детальніше

Південно-Західні залізниці на теренах України в другій половині XIX століття : досвід акціонування і структурних перетворень

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Південно-Західні залізниці на теренах України в другій половині XIX століття : досвід акціонування і структурних перетворень
South-Western Railways on the walks of life of Ukraine in the second half of XIX century : experience of incorporation and structural transformations
 
Creator Кривопішин, Олексій М.
Kryvopishyn, Oleksii M.
 
Subject акціонерне товариство
структурні перетворення
Південно-Західні залізниці
рухомий склад
колійне господарство
органи державного управління
концесія
перевізний процес
регіон
одержавлення
joint-stock company
structural transformations
South-Western Railways
rolling stock
track facility
organs of state management
concession
transporting process
region
nationalization
 
Description Дисертацію присвячено дослідженню процесів структурних перетворень, які
проводилися на Південно-Західних залізницях на теренах України в другій половині XIX
століття (1862 – 1895 рр.).
Робота базується на аналізі архівних джерел, основна частина яких використовується
вперше. На основі всебічного аналізу оригінальних архівних документів, наукових
публікацій в роботі зроблено спробу комплексного дослідження соціально-економічних та
військово-політичних передумов будівництва Південно-Західних залізниць на теренах
України.
У дисертаційній роботі визначено ступінь вивчення проблеми в науково-історичній
літературі, зокрема встановлено, що вона не стала предметом комплексних досліджень.
Обрано методологічні підходи щодо визначення фінансово-економічного і соціального
впливу Південно-Західних залізниць на піднесення сільськогосподарського та промислового
виробництва на теренах України, які дали можливість комплексно оцінити економічний
потенціал прилеглих до магістралей районів. Виявлено проблеми організаційно-правового та
матеріально-технічного
забезпечення функціонування акціонерних Південно-Західних
залізниць, що дозволило визначити їх ефективність в управлінні перевізним процесом та
розвитку інфраструктури (колійного господарства і рухомого складу).
The dissertation is dedicated to researching of processes of structural transformations, which
took place on the South-Western Railways on the walks of life of Ukraine in the second part of the
XIX century (1862 – 1895).
The work is based on the analysis of archived sources, most of which have never used
before. On the basis of comprehensive analysis of the original archived materials and scientific
publications, in the manuscript there was made an attempt of complex research of social-economic
and military-political pre-conditions of building of South-Western Railways on the walks of life of
Ukraine.
In the dissertation work determined the level of study of problem in the scientifically
historical literature and is set, that it became the article of complex researches. There were selected
the methodological approaches in determining of financial-economic and social influence of South-
Western Railways on getting up of agricultural and industrial producing on the walks of life of
Ukraine, which gave the possibility of complex evaluation of economic potential of the districts of
gravitation. Also, there were discovered the problems of organizationally-legal and materially-
technical providing of functioning of the joint-stock South-Western Railways, what allowed to
improve the approaches of determining of their efficiency, management of transportation process
and development of infrastructure (track facility and rolling stock). On the basis of the retrospective
42
analysis of economic activity of railway transport in Russian Empire, in the second part of XIX
century, the row of theoretical provisions about financial-economic necessity of organizational and
structural transformations in joint-stock South-Western Railways, received it’s further development,
that is actual on the modern stage of transformation changes in a national economy.
 
Date 2015-06-02T11:15:56Z
2015-06-02T11:15:56Z
2012-12-29
 
Type Thesis
 
Identifier Кривопішин О. М. Південно-Західні залізниці на теренах України в другій половині ХІХ століття : досвід акціонування і структурних перетворень : автореф. дисерт. на здобут. наук. ступ. доктора іст. наук (07.00.01 - історія України) / О. М. Кривопішин ; наук. кер. В. П. Коцур. - Переяслав-Хм. : ФОП Лукашевич О. М., 2012. - 37 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/161
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.