Запис Детальніше

Злочинність серед молоді в Херсонській та Миколаївській областях ( друга половина 40 – початок 50–х років ХХ століття)

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Злочинність серед молоді в Херсонській та Миколаївській областях ( друга половина 40 – початок 50–х років ХХ століття)
Youth crime in Kherson and Mykolaiv regions (late 40 - early 50-ies of XX century)
 
Creator Карнаух, Артем О.
Karnaukh, Artem O.
 
Subject Південна Україна
молодь
ЛКСМУ
злочинність
southern Ukraine
youth
YCLU
crime
 
Description У статті розглянуто рівень злочинності серед молоді в післявоєнні роки на
території Херсонської та Миколаївської областей. Мета роботи полягає в аналізі
криміногенної ситуації в середовищі молоді в 1943-1953 рр.
На основі архівних матеріалів зроблено комплексний аналіз стану криміналізації
молоді та підлітків. Визначено місце цих злочинів у загальній структурі злочинності
регіону. Досліджено зміни криміногенної ситуації на півдні України. Встановлено
причини збільшення кримінальних злочинів, їх мотиви. Також у статті розглядаються
питання боротьби радянської влади із проявами різного роду «антирадянської поведінки
та порушення радянської законності». Виявлено закономірності між покращенням
або погіршенням життя та праці молодих робітників із зменшенням або збільшенням
кількості вчинених ними злочинів у 1943-1953 рр.
Методологічною основою роботи стали принципи історизму та наукової
об’єктивності. У ході дослідження були використані наступні методи: проблемно-
хронологічний та історико-порівняльний.
The article describes the level of youth crime in the postwar years in the Kherson and
Mykolaiv regions.
Purpose – analysis of the crime situation among young people in the years 1943-1953.
On the basis of archival materials made a comprehensive analysis of the state of the
criminalization of youth and adolescents. The place of their crimes in the overall crime in
the region. Studied changes in the crime situation in the south of Ukraine. The causes of the
increase of criminal offenses, their motives. The article also deals with the struggle of Soviet
power with the manifestations of «anti-Soviet behavior and violation of the anti-Soviet legality».
Defined patterns between the improvement or deterioration of living and working conditions of
young workers with a decrease or increase in the number of committed their crimes in the 1943-
1953 years.
The methodological basis of the principles of historicism steel and scientific objectivity.
The study used the following methods: problem-chronological, historical and comparative.
 
Date 2016-02-22T14:21:33Z
2016-02-22T14:21:33Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Карнаух А. О. Злочинність серед молоді в Херсонській та Миколаївській областях ( друга половина 40 – початок 50–х років ХХ століття) / А. О. Карнаух // Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. П. Коцур, заст. гол. ред. В. М. Орлик] ; ДВНЗ "ПХДПУ ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Лукашевич О. М., 2014. – Вип. 35. – С. 80–86.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/1375
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.