Запис Детальніше

Інформатизація освіти – необхідна умова при формуванні інформаційного суспільства

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інформатизація освіти – необхідна умова при формуванні інформаційного суспільства
Информатизация образования в информационном обществе – требование настоящего
Informatization of Education in the Information Society – day requirement.
 
Creator Кухар, Р. Б.
Мотько, Н. Р.
Дудик, І. Р.
Токарчук, О. П.
Дудик, И. Р.
Токарчук, А. П.
Kuchar, R.
Motko, N.
Dudyk, I.
Tokarchuk, A.
 
Subject освіта
інформатизація
інформація
суспільство
технології
комунікації
економіка
менеджмент
інновація
ресурс
системність
образование
информатизация
информация
общество
технологии
коммуникации
экономика
инновация
системность
education
information
information society
technology
communications
economics
management
innovation
resource
systematic
 
Description Людство, опираючись на наукові досягнення, в процесі свого роз-
витку пройшло ряд етапів – промислова революція, науково-техніч-
на революція, науково-технологічна революція, – і наблизилося до
четвертого етапу – інформаційна революція, створюючи при цьому
інформаційне суспільство.
В роботі досліджується проблема інформатизації освіти як необ-
хідна умова формування інформаційного суспільства-суспільства
майбутнього.
По своїй суті освіта – це накопичення інформації та практичного
досвіду. В умовах інформаційної революції, коли об’єм науково-тех-
нічної інформації зростає по експоненті і прискорюється її моральне
старіння, виключається, принцип «кінцевої освіти». Спеціаліст, як
суб’єкт праці, через причинно-наслідкові зв’язки не тільки включе-
ний в систему «НТП-праця», але і повинен постійно підтримувати цю
систему в стані рухомої рівноваги, що в умовах інформаційного дина-
мізму неможливо без неперервного підвищення свого рівня знань як
шляхом самоосвіти, професійного спілкування, так і організаційного
підвищення кваліфікації, навчання.
Человечество, опираясь на научные достижения, в процессе своего раз-
вития прошло ряд этапов – промышленная революция, научно-техническая
революция, научно-технологическая революция, – и приблизилось к четвер-
тому этапу – информационная революция, создавая при этом информацион-
ное общество.
В работе исследуется проблема информатизации образования как необхо-
димое условие формирования информационного общества-общества будущего.
По своей сути образование – это накопление информации и практического
опыта. В условиях информационной революции, когда объем научно-техничес-
кой информации возрастает по экспоненте и ускоряется ее моральное старе-
ние, исключается, принцип «конечной образования». Специалист, как субъект
труда, через причинно-следственные связи не только включен в систему «НТП-
труд», но и должен постоянно поддерживать эту систему в состоянии подвиж-
ного равновесия, что в условиях информационного динамизма невозможно без
непрерывного повышения своего уровня знаний как путем самообразования,
профессионального общения, так и организационного повышение квалифика-
ции, обучение.
Приводится определение таких новых направлений в общей теории
управления как информационная экономика, информационный менеджмент,
информационно-коммуникационный менеджмент, что должно найти свое отра-
жение в образовательной деятельности студентов направлений «менеджмент»
и «экономика».
Humanity, based on the scientifi c achievements in its development process
took a number of steps – the industrial revolution, technological revolution,
scientifi c-technological revolution – and approached the fourth stage – the
information revolution, creating an information society.
We study the problem of information education as a necessary condition for
the formation of the information society, the society of the future.
In essence, education – is the accumulation of information and experience.
In terms of the information revolution, when the volume of scientifi c and technical
information is growing exponentially and accelerates its obsolescence is eliminated,
the principle of «the ultimate education». Specialist, as the subject of labor, through
cause and effect relationships are not only included in the system «NTP-work»,
but is required to maintain the system in a state of dynamic equilibrium, in terms
of information dynamism impossible without continuous increase their knowledge
both through self-education, professional communication, and organizational
training, training.
Driven defi nition of new directions in control theory as general information
economy, information management, information and communication management,
which should be refl ected in the education of students areas of «management» and
«economy».
 
Date 2015-03-05T10:02:24Z
2015-03-05T10:02:24Z
2014
 
Type Other
 
Identifier Інформатизація освіти – необхідна умова при формуванні інформаційного суспільства / Р. Б. Кухар, Н. Р. Мотько, І. Р. Дудик, О. П. Токарчук // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Т. 2, Вип. 4 (80). – С. 203-208.
http://hdl.handle.net/123456789/1346
 
Language other
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет