Запис Детальніше

Формування організаційно-економічного механізму зернового ринку

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування організаційно-економічного механізму зернового ринку
Формирование организационно-экономического механизма зернового рынка.
Formation of organizational and economic mechanisms of the grain market.
 
Creator Данильченко, Р. В.
Danylchenko, R.
 
Subject зерновий ринок
кон’юнктура ринку
організаційно-економічні взаємовідносини
резервний фонд
зерновой рынок
конъюнктура рынка
организационно-экономические взаимоотношения
резервный фонд
grain market
market conditions
organizational and economic relations
reserve
 
Description Проаналізовано сучасний рівень та основні напрями розвитку зернового ринку Миколаївщини. Окреслено основні напрями розвитку
організаційно-економічного механізму обласного зернового ринку.
Зокрема вказано на необхідніть підтримки вітчизняної комбікормової
промисловості з метою підвищення попиту на зерно та раціональне
його використання, а також сприяння відродженню тваринництва;
формування обласного резервного фонду; створення на території об-
ласті зернового кластеру виробництва екологічно чистої продукції із
застосуванням новітніх біотехнологій, що дозволить підвищити ефек-
тивність зерновиробництва.
Проанализирован современный уровень и основные направления раз-
вития зернового рынка Николаевщины. Определены основные направления
развития организационно-экономического механизма областного зерново-
го рынка. В частности указано на необходимость поддержки отечествен-
ной комбикормовой промышленности с целью повышения спроса на зерно
и рациональное его использование, а также содействие возрождению жи-
вотноводства; формирования областного резервного фонда; создание на
территории области зернового кластера производства экологически чистой
продукции с применением новейших биотехнологий, что позволит повысить
эффективность зернопроизводства.
The current level and the main directions of Mykolayiv grain market are
analyzed. The basic ways of development of organizational and economic
mechanism of regional grain market are proposed. The necessary support of
domestic feed industry in order to increase demand for grain and its sustainable
use; to promote the revival of livestock; to form regional reserve fund; to create
the grain cluster as for the production of environmentally friendly products using
modern biotechnology that will improve the effi ciency of grain production.
 
Date 2015-03-10T13:45:38Z
2015-03-10T13:45:38Z
2014
 
Type Other
 
Identifier Данильченко Р. В. Формування організаційно-економічного механізму зернового ринку / Р. В. Данильченко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 3 (79). – С. 128-136.
http://hdl.handle.net/123456789/1360
 
Language other
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет