Запис Детальніше

Використання лінійних моделей (blup) для оцінки племінної цінності корів за молочною продуктивністю

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Використання лінійних моделей (blup) для оцінки племінної цінності корів за молочною продуктивністю
Использование линейной модели
(BLUP) для оценки племенной ценности коров по молочной продуктивности.
Estimation of the dairy cow’s breeding
values using the linear models (BLUP).
 
Creator Крамаренко, Сергій Сергійович
Потриваєва, О. І.
Крамаренко, Сергей Сергеевич
Потриваева, А. И.
Kramarenko, Serhiy
Potryvayeva, Oleksandra
 
Subject оценки племенной ценности (EBV)
линейные модели (BLUP)
молочная продуктивность
крупный рогатый скот
оцінки племінної цінності (EBV)
лінійні моделі (BLUP)
молочна продуктивність
велика рогата худоба
estimated breeding value (EBV)
Linear models (BLUP)
milk production
dairy cattle
 
Description У роботі наведено результати використання лінійних моделей
(BLUP) з урахуванням різних фіксованих факторів та ко-варіюючих
змінних для оцінювання племінної цінності (EBV) бугаїв-плідників за
рівнем молочної продуктивності. Встановлено, що використання лі-
нійних моделей дозволяє отримувати більш точніші оцінки племінної
цінності у разі врахування низки корегуючих факторів (як якісних,
так й кількісних). При цьому, отримані оцінки дуже чутливі до незба-
лансованості при використанні різних бугаїв-плідників у різні роки.
Найбільш суттєвий вплив на розрахункові оцінки племінної цінності
бугаїв-плідників мали жива маса корів у віці першої лактації та вік їх
першого ефективного осіменіння – точність оцінки племінної цінності
бугаїв-плідників в цьому випадку підвищується майже удвічі (з 18,3
до 32,6%).
В работе приведены результаты использования линейных моделей (BLUP) с
учетом различных фиксированных факторов и ко-варьирующих переменных для
оценки племенной ценности (EBV) быков-производителей в отношении уровня
молочной продуктивности. Установлено, что использование линейных моделей
позволяет получать более точные оценки племенной ценности в случае учета
ряда корректирующих факторов (как качественных, так и количественных). При
этом, полученные оценки очень чувствительны к несбалансированности при использовании ранних быков-производителей в разные года. Наиболее существенное влияние на расчетные оценки племенной ценности быков-производителей
имели живая масса коров в возрасте первой лактации и возраст их первого эффективного осеменения - точность оценки племенной ценности быков-производителей в этом случае повышается почти вдвое (с 18,3% до 32, 6%).
The results of using different linear models (BLUP), taking in to account various fixed factors and covariance for the assess the breeding value (EBV) of bulls-manufacturers
on the level of milk productivity are presented in paper. It was established that the
using of linear models allows to obtaining more accurate estimates of breeding values
in the case of recording a series of correcting factors (qualitative and quantitative).
Besides, the received estimates are very sensitive to the imbalance in the using of
sires in different years. The most significant effect on the estimates of breeding value
of sires had weight of cows at the age of first lactation and age of the 1st effective
insemination - in this case the accuracy of the estimation of breeding value of sires
increases by almost in a half (from 18.3% to 32.6%).
 
Date 2017-03-24T08:48:43Z
2017-03-24T08:48:43Z
2016
 
Type Other
 
Identifier Крамаренко С. С. Використання лінійних моделей (blup) для оцінки племінної цінності корів за молочною продуктивністю / С. С. Крамаренко, О. І. Потриваєва // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2016. - Вип. 2 (90). - Ч. 2. - С. 187-192.
http://hdl.handle.net/123456789/1975
 
Language other
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет