Запис Детальніше

Метод виявлення проявів ішемічної хвороби серця для медичних систем контролю стану пацієнта

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Метод виявлення проявів ішемічної хвороби серця для медичних систем контролю стану пацієнта
The method of ischemic heart disease detection for medical systems of patient state control
 
Creator Дедів, Л.
Дозорський, В.
Dediv, L.
Dozorskyy, V.
 
Contributor Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 
Subject 319.216
612.172.1
 
Date 2016-01-22T14:45:02Z
2016-01-22T14:45:02Z
2014-10-29
2014-10-29
 
Type Article
 
Identifier Дедів Л. Метод виявлення проявів ішемічної хвороби серця для медичних систем контролю стану пацієнта / Л. Дедів, В. Дозорський // Матеріали ⅩⅧ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 29-30 жовтня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 100-101. — (Секція: Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби їх ідентифікації, приладобудування).
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7432
Dediv L., Dozorskyy V. (2014) Metod vyiavlennia proiaviv ishemichnoi khvoroby sertsia dlia medychnykh system kontroliu stanu patsiienta [The method of ischemic heart disease detection for medical systems of patient state control]. Materialy ⅩⅧ naukovoi konferentsii TNTU im. I. Puliuia (Tern., 29-30 October 2014), pp. 100-101 [in Ukrainian].
 
Language uk
 
Relation Матеріали ⅩⅧ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
1. Немирко, А.П., Алгоритмы измерения и анализа параметров ST–сегмента ЭКС для систем автоматического наблюдения за состоянием человека / Немирко А.П., Манило Л.А., Милева К.Н. //Вопросы кибернетики. – 1991. – Вып. 164. – С.127– 141.
2. Дедів, Л.Є. Математична модель електрокардіосиґналу для підвищення інформативності систем голтерівського моніторинґу. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи / Л.Є. Дедів – Тернопіль, 2011. – 20 с.
3. Дунець, В.Л. Математична модель та метод опрацювання електрокардіосиґналу при фізичному навантаженні для підвищення точності кардіодіагностичних систем. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи / В.Л. Дунець — Тернопіль, 2013. — 22 с.
4. Драґан Я.П. Основи сучасної теорії стохастичних сиґналів: енерґетична концепція, математичний апарат, фізичне тлумачення / Я.П. Драґан, Л.С. Сікора, Б.І. Яворський. – Л. : Центр стратегічних досліджень екобіотехнічних систем, 1999. – 133 с. – ISBN 5–7763–1815–7
1. Nemirko, A.P., Alhoritmy izmereniia i analiza parametrov ST–sehmenta EKS dlia sistem avtomaticheskoho nabliudeniia za sostoianiem cheloveka, Nemirko A.P., Manilo L.A., Mileva K.N. //Voprosy kibernetiki, 1991, Iss. 164, P.127– 141.
2. Dediv, L.Ye. Matematychna model elektrokardiosygnalu dlia pidvyshchennia informatyvnosti system holterivskoho monitoryngu. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata tekhnichnykh nauk: 01.05.02 – Matematychne modeliuvannia ta obchysliuvalni metody, L.Ye. Dediv – Ternopil, 2011, 20 p.
3. Dunets, V.L. Matematychna model ta metod opratsiuvannia elektrokardiosygnalu pry fizychnomu navantazhenni dlia pidvyshchennia tochnosti kardiodiahnostychnykh system. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata tekhnichnykh nauk: 01.05.02 – Matematychne modeliuvannia ta obchysliuvalni metody, V.L. Dunets - Ternopil, 2013, 22 p.
4. Dragan Ya.P. Osnovy suchasnoi teorii stokhastychnykh sygnaliv: energetychna kontseptsiia, matematychnyi aparat, fizychne tlumachennia, Ya.P. Dragan, L.S. Sikora, B.I. Yavorskyi, L. : Tsentr stratehichnykh doslidzhen ekobiotekhnichnykh system, 1999, 133 p, ISBN 5–7763–1815–7
 
Format 100-101
 
Coverage 29-30 жовтня 2014 року
29-30 October 2014
Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
 
Publisher ТНТУ
TNTU