Запис Детальніше

Духовність як парадигмальна засада осягнення співвідношення філософії і науки

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Духовність як парадигмальна засада осягнення співвідношення філософії і науки
Spirituality as a paradigmatic source of comprehension of correlation between philosophy and science.
 
Creator Осипов, Анатолій
 
Subject парадигма
раціональність
суб’єкт пізнання
об’єкт пізнання
Модерн
Постмодерн
розум
розсудок
знання
логіка
духовність
синтез
paradigm
rationality
subject of cognition
object of cognition
Modern
Postmodern
mind
intelligence
knowledge
logic
spirituality
synthesis
 
Description Стверджується, що перспективним напрямком у переорієнтації світоглядних орієнтирів виступає феномен духовності. Головною властивістю духовності є гармонійне поєднання розуму, знань, логіки як пізнавальних здібностей із морально-етичними та
естетичними настановами людини тощо. Традиція духовності прослідковується з часів філософії Стародавнього Світу, зокрема – у античній філософії. In the article proud, that Postmodern, having criticized all this statements could not provide another positive concept not only for philosophical principals, in general, but also for
the correlation of philosophy and science in particular. A perspective school in the redirecting of the ideology objectives is the phenomenon of spirituality. The main characteristic feature of the spirituality is the harmonious combination of mind, logic, knowledge as a cognitive ability
with moral and ethical instructions of a human-being etc. The tradition of the spirituality retraces from the times of Antiquity, in particular from the time of antique philosophy.
 
Date 2009-09-03T11:28:22Z
2009-09-03T11:28:22Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Осипов А. Духовність як парадигмальна засада осягнення співвідношення філософії і науки / Анатолій Осипов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 636 : Філософські науки. – С. 34–38. – Бібліографія: 12 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/326
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"