Запис Детальніше

Онтологічний вимір екзистенції в філософії М. Гайдеґґера: “Das Selbst” versus “Das Man”

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Онтологічний вимір екзистенції в філософії М. Гайдеґґера: “Das Selbst” versus “Das Man”
Ontological dimension of existence in M. Haidegger’s Philosophy: “Das Selbst” versus “Das Man”
 
Creator Шевченко, Сергій
 
Subject буття
суще
екзистенція
самість
турбота
смерть
неогуманізм
being
matter
existence
self
care
death
newhumanism
 
Description Визначено основні характеристики еволюції поняття “екзистенція” у фундаментальній онтології М. Гайдеґґера та особливості інтерпретації мислителем
автентичності людського існування. На основі історико-філософського аналізу ключових положень про справжнє існування людини, висунутих у філософії
М. Гайдеґґера, відтворено цілісну картину формування поглядів філософа щодо проблеми визначення автентичності екзистенції. Було встановлено, що М. Гайдеґґер один з перших відкинув метафізично-сутнісне розуміння людини, піддавши гострій критиці усю сучасну йому гуманістично-філософську традицію розуміння істинності людського буття. Натомість мислитель звертається до проблеми існування людини в
онтологічно-історичному вимірі, протиставляючи безликій людині – людину як самість, в якій і проявляється автентична екзистенція. The article is devoted to definition of main characteristics of the evolution of “existence” concept in fundamental ontology of M. Haidegger philosophy and to peculiarities of authenticity of human being. It was reconstructed holistic picture of formation philosopher’s views on the problematic of existence autenticity detection on the ground of historical and
philosophical analysis of key principles in real existence of human, that is formulated in M. Haidegger’s philosophy. It was determined, that M. Haidegger was one of the first who
disclaim of metaphysically-essential understanding of human by criticize all modern to him humanistically-phylosophical tradition of human being truth comprehension. Instead of this,
thinker refer to the problem of human existence in ontological and historical dimension by opposing of faceless human to a human as an identity in which authentic existence become
apparent.
 
Date 2009-09-03T12:54:35Z
2009-09-03T12:54:35Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Шевченко С. Онтологічний вимір екзистенції в філософії М. Гайдеґґера: “Das Selbst” versus “Das Man” / Сергій Шевченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 636 : Філософські науки. – С. 61–71. – Бібліографія: 29 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/422
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"