Запис Детальніше

Зледеніння й океанічні течії – складові елементи геодинаміки

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Зледеніння й океанічні течії – складові елементи геодинаміки
 
Creator Галабуда, М.
 
Subject Дискусії
 
Description Циклічність, як спосіб управління життям матеріальних об’єктів, визначає їхній стан упродовж геологічної історії і є обов’язковою для їхнього існування. Клімат –
це одна з ланок геологічного розвитку Землі, що обумовлюється як астрономічними,
так і внутрішньоземними процесами. Головним чинником, що регулює клімат Землі,
є океани, де існують зони формування, шляхи постачання і території споживання
теплової енергії. Шляхами постачання служать океанічні течії, які поділяються на
глибинні та поверхневі. Основними причинами океанічних течій, крім загальновизнаних сил (тертя, тяжіння, Коріоліса), вважаємо також геомагнетизм, який формує
замкнуті електромагнітні кільця в електроліті і здійснює перенос речовини. Основною ланкою електрично-гідродинамічної системи Землі є Антарктична циркумполярна течія, яка забезпечує і регулює функціонування всіх інших течій. Її порушення зумовлює періодичні катастрофічні кліматичні зміни на берегах Тихого океану
(поява Ель-Ніньйо). Відсутність її впливу в Атлантичному океані забезпечується
достатньою потужністю Гольфстриму.
Різкі зміни клімату на поверхні Землі можливі лише при зміні конфігурації континентів або місцеположення геомагнітних полюсів та їхньої полярності. Тільки ці
причини можуть привести до зміни територій зледеніння внаслідок переваги випадання снігу над його втратою шляхом абляції. А зміна територій зледеніння спричиняє зміну напрямку океанічних течій і кліматичних умов на поверхні Землі. Сучасний
кліматичний стан виник у післятріасовий час. У девон-тріасову епоху основні території зледеніння були пов’язані з Африканським континентом, а територія України і
Скандинавія знаходилися в субтропічній зоні.
Oceans, in which zones of the formation, the ways of supply and territories of
consumption of the thermal power are available, are known to be the main factor controlling
the climate of the Earth. Oceanic currents, divided into deep and surface ones, serve as the
ways of supply. To the main causes of oceanic currents, except generally acknowlenged
forces (friction, gravity, Coriolis acceleration) we also attribute geomagnetism which
realizes the substance transfer. The main link of the electric-hydrodynamic system of the
Earth is the Antarctic circumpolar current which provides and controls the functioning of
all other currents. Its disturbance leads to periodical disastrous climatic changes in both
coasts of the Pacific Ocean (arising of El Ninio).
Sharp changes of the climate at the Earth’s surface are possible only with the change
of the configuration of continents or the position of geomagnetic poles and their polarity.
Only these causes can lead to the change of the territory of glaciation by means of
predominance of snow fall over its losses at the expense of ablation. And the change in the
territory of glaciation leads to the change in the direction of oceanic currents and climatic
conditions at the Earth’s surface. Modern climatic state appeared in the Post-Triassic time.
During the Devonian-Triassic epoch, the main territories of glaciation were connected
with the African continent, and the territory of the Ukraine and Scandinavia were in the
subtropical zone.
 
Date 2014-04-08T05:50:00Z
2014-04-08T05:50:00Z
2010
 
Type Article
 
Identifier Зледеніння й океанічні течії – складові елементи геодинаміки / М. Галабуда // Геологія і геохімія горючих копалин. — 2010. — № 1 (150). — С. 86-101. — Бібліогр.: 13 назв. — укр.
0869-0774
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59380
550.551.5
 
Language uk
 
Relation Геологія і геохімія горючих копалин
 
Publisher Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України