Запис Детальніше

До уваги авторів

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title До уваги авторів
 
Description Журнал “Геологія і геохімія горючих копалин” публікує загальнотеоретичні і методичні
статті з усіх питань геології, геохімії, геотехнології, умов видобутку і комплексного використання горючих копалин, геоекології, історії науки, а також персоналії.
Друкуються лише наукові статті, які містять необхідні елементи: постановка проблеми в
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз
останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення проблеми і на які спирається
автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
формулювання цілей статті; виклад матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки і перспективи подальших досліджень у вказаному напрямі.
 
Date 2014-04-08T05:53:35Z
2014-04-08T05:53:35Z
2010
 
Type Article
 
Identifier До уваги авторів // Геологія і геохімія горючих копалин. — 2010. — № 1 (150). — С. 105. — укр.
0869-0774
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59382
 
Language uk
 
Relation Геологія і геохімія горючих копалин
 
Publisher Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України