Запис Детальніше

Внесок молекулярно-генетичних досліджень у ранню діагностику, прогнозування перебігу аденоматозного поліпозу товстої кишки та планування лікувальної тактики

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Внесок молекулярно-генетичних досліджень у ранню діагностику, прогнозування перебігу аденоматозного поліпозу товстої кишки та планування лікувальної тактики
 
Creator Лозинська, М.Р.
Плавскі, А.
Лозинський, Ю.С.
 
Subject Оригинальные исследования
 
Description Проведено ґенеалогічний аналіз, молекулярно-ґенетичне дослідження
та клінічне обстеження 26 пацієнтів із 17 сімей з множинним аденоматозним поліпозом із кількістю поліпів більше 100. Фенотип цих хворих характеризувався широким спектром позакишкових проявів. Найчастіше відмічали
аномалії лицьової частини черепа і пухлини м΄яких тканин, які слугували додатковими маркерами захворювання у пробандів та у групі ризику. За допомогою методу секвенування ґеному встановлено маркерні мутації (ґенів АРС
та МYН) у половини пацієнтів із множинним поліпозом; з них 77% − мутації
АРС. Найбільшу кількість хворих на рак товстої кишки з ранньою маніфестацією захворювання виявлено у сім’ї із мутацією АРС, заміною в кодоні 674
(TTG>TAG), що викликає передчасну термінацію трансляції та утворення
скороченої функціонально дефектної молекули білка. Встановлено, що множинні аденоматозні поліпи є ґенетично гетероґенною групою: їх злоякісний
потенціал неоднаковий, внесок спадкової компоненти у виникнення різний.
Пацієнти з різними ґенетичними формами поліпозу потребують диференційованого підходу до ґенетичного консультування та лікувальної тактики. Ключові слова: аденоматозний
поліпоз, ґенеалогічний аналіз,
мутації, рак товстої кишки,
родовід.
The genealogic analysis, molecular and clinical
investigations has been carried out in 26 patients
from 17 families with multiply colorectal adenomas. The
phenotypical symptoms in these patients were very variable
and included different spectrum of extra-colonic
symptoms. The disorders of the facial part of sculls and
the soft tissue tumors were the most frequent additional
markers of the disease in probands and in the group
of high risk. The mutations of АРС and МYН genes
were identified using automatic DNA sequencer. The
marked mutations were detected in the half of patients
with multiply polyposis, and 77% of the mutations appeared
in APC gene. The majority of the patients with
colorectal cancer with early manifestation of this oncological
disease were in families with mutation in the codon
674 TTG>TAG, leading to premature termination
of translation and developing of the truncated protein
with abnormal functions. The multiply colorectal adenomas
were genetically heterogeneous group with different
malignant potential and with unequal contribution
of the hereditary component for their appearance.
The patients with various genetical forms of the disease
need different approaches during genetic consulting.
Key Words: adenomatous polyposis, genealogic
analysis, mutations, colorectal cancer, pedigree.
 
Date 2014-04-08T12:58:47Z
2014-04-08T12:58:47Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Внесок молекулярно-генетичних досліджень у ранню діагностику, прогнозування перебігу аденоматозного поліпозу товстої кишки та планування лікувальної тактики / М.Р. Лозинська, А. Плавскі, Ю.С. Лозинський // Онкологія. — 2011. — Т. 13, № 4. — С. 282-287. — Бібліогр.: 18 назв. — укр.
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59427
 
Language uk
 
Relation Онкологія
 
Publisher Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького