Запис Детальніше

Про необхідність комплексування геофізичних методів при дослідженні природно-техногенного карсту (на прикладі соляних родовищ Передкарпаття)

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Про необхідність комплексування геофізичних методів при дослідженні природно-техногенного карсту (на прикладі соляних родовищ Передкарпаття)
 
Creator Багрій, С.М.
 
Description Запропоновано оптимальний комплекс геофізичних методів дослідження (гравіметрія, ПІЕМПЗ,
ВЕЗ, ЗС) для визначення нестійкої зони, пов’язаної з розвитком природно-техногенного карсту.
Наведено результати інтерпретації на основі комплексного підрахунку з використанням інтегрованого
параметру – функції комплексного показника (ФКП), яка узгоджується з критерієм імовірності розвитку
карсту. Побудовано 3Д моделі розподілу критерію імовірності карстонебезпеки окремих ділянках
шахтних полів.
Предложен оптимальный комплекс геофизических методов исследования (Гравиметрия, ЕИЭМПЗ,
ВЭЗ, ЗС) для определения неустойчивой зоны, связанной с развитием природно-техногенного карста.
Приведены результаты интерпретации на основе комплексного подсчета с использованием
интегрированного параметра – функции комплексного показателя (ФКП), которая согласуется с
критерием вероятности развития карста. Построены 3Д модели распределения критерия вероятности
карстобезопасности отдельных участков шахтных полей.
The optimum complex of geophysical research methods (gravimetry, PIEMPZ, VEZ, ZS) to identify
unstable areas associated with the development of natural and anthropogenic karst is present.
An interpretation of the results, based on a complex calculation using an integrated option - features a
comprehensive index (PCF), which is consistent with the criterion for karst hazard. The 3D models of the
distribution of probability criterion for karst hazard individual sections of the mine fields.
 
Date 2014-04-08T16:03:03Z
2014-04-08T16:03:03Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Про необхідність комплексування геофізичних методів при дослідженні природно-техногенного карсту (на прикладі соляних родовищ Передкарпаття) / С.М. Багрій // Геодинаміка. — 2011. — № 2 (11). — С. 24-26. — Бібліогр.: 4 назв. — укр.
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59440
550.83 (477.8)
 
Language uk