Запис Детальніше

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В АТОМНОМУ ЯДРІ

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В АТОМНОМУ ЯДРІ
COMPUTER PROCESS SIMULATION IN THE ATOM NUCLEUS
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В АТОМНОМ ЯДРЕ
 
Creator Khomutenko, Maksym V.
Sadovyi, Mykola I.
Tryfonova, Olena M.
 
Subject моделювання фізичного експерименту; долина стійкості; інформаційно-комунікаційні технології; дидактика фізики; навчальний процес
simulation of physical experiment; valley of stability; information and communication technologies; physics didactics; educational process
моделирование физического эксперимента; долина устойчивости; информационно-коммуникационные технологии; дидактика физики; учебный процесс
 
Description Стаття присвячена питанню використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання для моделювання фізичного експерименту з квантової фізики, зокрема дослідженню «долини стійкості». Проаналізовано особливості процесів, які відбуваються в атомі, впливають на стійкість ядер та їх розташування в долині стійкості ядер. Актуальність дослідження полягає у необхідності активізації процесу використання моделей і моделювання, абстрагування й ідеалізації, та аналогії у навчальному процесі з фізики. Створення ідеалізованих об’єктів, зокрема, долини стійкості ядер, допомагають у першому наближенні дійти до істини і підвищити якість оволодіння знаннями з фізики, сприяють підвищенню рівня успішності опанування знань й умінь, оскільки спрямовані на формування взаємозв’язку між фізичними поняттями, теоріями та законами.
The article focuses on the use of teaching information and communication technology for physical experiments simulation on quantum physics, in particular, the study of the "valley of stability". The features of the processes occurring in the atom and affecting the nucleus stability and their location in the nucleus valley of stability are analyzed. The relevance of the study is the need to intensify the process of using models and simulations, abstraction and idealization and analogies in the educational process on physics. Idealized objects creation, in particular, the nucleus valley of stability, helps to reach a first approximation the truth and to improve the quality of mastering knowledge on physics, raise the level of success of the development of knowledge and skills, as it is directed on the formation of the relationship between physical concepts, theories and laws.
Статья посвящена вопросу использования информационно-коммуникационных технологий обучения для моделирования физического эксперимента по квантовой физике, в частности, исследованию «долины устойчивости». Проанализированы особенности процессов, происходящих в атоме и влияющих на устойчивость ядер и их расположение в долине устойчивости ядер. Актуальность исследования заключается в необходимости активизации процесса использования моделей и моделирования, абстрагирования и идеализации и аналогии в учебном процессе по физике. Создание идеализированных объектов, в частности, долины устойчивости ядер, помогает в первом приближении дойти к истине и повысить качество овладения знаниями по физике, способствует повышению уровня успешности освоения знаний и умений, так как направлено на формирование взаимосвязи между физическими понятиями, теориями и законами.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Date 2015-02-17
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
рецензована стаття
Peer-reviewed Article
рецензируемая статья
 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1191
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 45, No 1 (2015); 78-92
Информационные технологии и средства обучения; Vol 45, No 1 (2015); 78-92
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 45, No 1 (2015); 78-92
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 45, No 1 (2015); 78-92
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1191/895
 
Rights Copyright (c) 2015 Maksym V. Khomutenko, Mykola I. Sadovyi, Olena M. Tryfonova
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0