Запис Детальніше

A STUDY OF NUCLEAR PHYSICS PROCESSES AT MIDDLE SCHOOL

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title A STUDY OF NUCLEAR PHYSICS PROCESSES AT MIDDLE SCHOOL
ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
 
Creator Sadovyi, Mykola I.
Rudenko, Yevhenii V.
 
Subject програма Macromedia Flesh; графіка; моделювання; досліди
программа Macromedia Flesh; графика; моделирование; опыты
Macromedia Flesh program; graphics; modeling; experiments
 
Description The article discloses the problem of new technology usage for the physics’ experiment in the quantum physics modeling. Currency of investigation consists in the need of physics experiment organization and realization in high energy physics with the consistent usage of activity method in middle education institutions. This kind of method considerably stirs up the process of model usage and modeling, abstracting, idealization and analogy. Idealized objects’ creation, elementary part transmutation, in particular, that does not exist in the objective reality, but possesses definite prototypes in the real world that help in their first approximation to the truth. The program Macromedia Flesh has been used in the article. This program has a range of advantages comparing to other possible software according to their possibilities and usage simplicity. The program uses all kinds of computer graph (raster, vectorial), which gives great opportunities for graphic objects’ creation, and prepared files take minimum of the constant memory. A part of developed experiments of the modeling character is given in the article. Demonstrations are done in dynamic rate.
Стаття присвячена проблемі використання новітніх технологій навчання для моделювання фізичного експерименту з квантової фізики. Актуальність дослідження полягає у необхідності організації та реалізації фізичного експерименту у середніх навчальних закладах з фізики високих енергій з послідовним використанням діяльнісного підходу. Такий підхід значно активізує процес використання моделей і моделювання, абстрагування, ідеалізацію й аналогії. Створення ідеалізованих об’єктів, зокрема, взаємоперетворень елементарних частинок, які не існують у об’єктивній дійсності, але які мають певні прообрази в реальному світі допомагають у першому наближенні дійти до істини. У статті використано програму Macromedia Flesh. Ця програма має ряд переваг порівняно з іншими можливим програмним забезпеченням за можливостями та простотою використання. У програмі використовуються всі види комп’ютерної графіки (растрова, векторна), що дає високі можливості зі створення графічних об’єктів і, готові файли займають мінімум постійної пам’яті. У статті подано частину розроблених дослідів модельного характеру. Демонстрації здійснюються у динамічному режимі. Метою даної статті є обґрунтування та розкриття суті моделювання ядерних процесів фізики високих енергій.
Статья посвящена проблеме использования новейших технологий для моделирования физического эксперимента квантовой физике. Актуальность исследования состоит в необходимости организации и реализации физического эксперимента в средних учебных заведениях по физике высоких энергий с последовательным использованием деятельностного подхода. Такой подход значительно активизирует процесс использования моделей и моделирования, абстрагирования, идеализацию и аналогии. Создание идеализирующих объектов, в частности, взаимопревращений элементарных частиц, которые не существуют в объективной действительности, но которые имеют определенные прообразы в реальном мире, помогают в первом приближении дойти до истины. В статье использована программа Macromedia Flesh. Эта программа имеет ряд преимуществ в сравнении с другими возможным программным обеспечениям за возможностями и простотой использования: В программе используются все виды компьютерной графики (растровая, векторная), которая дает высокие возможности создания графических объектов и, готовые файлы занимают минимум постоянной памяти. В статье подана часть разработанных опытов модельного характера. Демонстрации осуществляются в динамическом режиме.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Contributor

 
Date 2011-02-16
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/391
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 20, No 6 (2010)
Информационные технологии и средства обучения; Vol 20, No 6 (2010)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 20, No 6 (2010)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 20, No 6 (2010)
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/391/342
 
Rights Copyright (c) 2011 Mykola I. Sadovyi, Yevhenii V. Rudenko
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0