Запис Детальніше

ВИЯВЛЕННЯ І ПОРІВНЯННЯ КВАЛІФІКАЦІЙ НА ОСНОВІ ПРОФІЛЮ КОМПЕТЕНЦІЙ

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ВИЯВЛЕННЯ І ПОРІВНЯННЯ КВАЛІФІКАЦІЙ НА ОСНОВІ ПРОФІЛЮ КОМПЕТЕНЦІЙ
IDENTIFICATION AND COMPARISON OF QUALIFICATIONS VIA COMPETENCE PROFILE
ВЫЯВЛЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ ПРОФИЛЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
 
Creator Bogachkov, Yuriy M.
Ukhan, Pavlo S.
 
Subject модель компетенцій; кваліфікація; функціональний аналіз; IT-фахівці
model of competencies; skills; functional analysis; IT Professional
модель компетенций; квалификация; функциональный анализ; ИT-профессионалы
 
Description Компетентнісний підхід в освіті і необхідність адекватного оцінювання підготовленості фахівців ставить завдання розробки відповідних моделей компетенцій тих, хто ще навчається, і діючих фахівців. Аналізуються два підходи до побудови моделі компетенцій. Перший — проведення функціонального аналізу необхідної діяльності, і на цій основі вичленення необхідних компетенцій. Другий — спостереження за конкретним (зазвичай, якнайкращим) фахівцем на робочому місці в процесі діяльності з професійною фіксацією всіх аспектів його діяльності (поведінки). На прикладі формування профілів IT фахівців розглядається підхід до спрощення й автоматизації процедури побудови моделі компетенцій фахівця. Запропонований підхід дозволяє створювати і динамічно оновлювати моделі компетенцій з використанням можливостей мережі Інтернет й експертного ресурсу фахового середовища
The competency approach in education and the need for adequate assessment by trained professionals put challenge of developing performance models for students and professionals. Examines two approaches to building a competency model. First — a functional analysis of necessary activities, and on this basis, the isolation of the necessary competencies. The second — a particular observation (usually the best) specialist in the workplace during work with a professional recording of all aspects of his activity (behavior). On the example of the formation of IT specialists profiles the approach to simplify and automate the construction of a professionals competency model is considered. The proposed approach can help dynamically create, update, and implement a competency model with using network capabilities and expert resource of professional environment.
Компетентностный подход в образовании и необходимость адекватного оценивания подготовленности специалистов ставит задачу разработки соответствующих моделей компетенций тех, кто учится и работает. Анализируются два подхода к построению модели компетенций. Первый — проведение функционального анализа необходимой деятельности, и на этой основе вычленения необходимых компетенций. Второй — наблюдение конкретного (обычно наилучшего) специалиста на рабочем месте в процессе деятельности с профессиональной фиксацией всех аспектов его деятельности (поведения). На примере формирования профилей ИT специалистов рассматривается подход к упрощению и автоматизации процедуры построения модели компетенций специалиста. Предложенный поход позволяет создавать и динамически обновлять модели компетенций с использованием возможностей сети интернет и экспертного ресурса профессионального сообщества.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Contributor
 
Date 2013-10-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


рецензована стаття

 
Format application/vnd.ms-excel
application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/775
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 37, No 5 (2013); 10-19
Информационные технологии и средства обучения; Vol 37, No 5 (2013); 10-19
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 37, No 5 (2013); 10-19
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 37, No 5 (2013); 10-19
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/775/678
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/775/684
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/downloadSuppFile/775/29
 
Rights Copyright (c) 2013 Yuriy M. Bogachkov, Pavlo S. Ukhan
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0