Запис Детальніше

ТЕХНОЛОГІЯ ТИПІЗАЦІЇ І КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЗАДАЧ ПЛАНІМЕТРІЇ

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ТЕХНОЛОГІЯ ТИПІЗАЦІЇ І КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЗАДАЧ ПЛАНІМЕТРІЇ
TYPIFICATION TECHNOLOGY AND COMPUTER SIMULATION OF CONSTRUCTIVE PROBLEMS ON PLANIMETRY
ТЕХНОЛОГИЯ ТИПИЗАЦИИ И КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЗАДАЧ ПЛАНИМЕТРИИ
 
Creator Lenchuk, Ivan H.
Franovskyi, Anatolii Ts.
 
Subject побудова; конструктивна планіметрія; аналіз; діяльнісний підхід; моделювання; комп’ютер; педагогічні програмні засоби; технологія типізації
construction; constructive planimetry; analysis; proactive approach; modeling; computer; educational software; technology typing
построение; конструктивная планиметрия; анализ; деятельный подход; моделирование; компьютер; педагогические программные средства; технология типизации
 
Description У статті актуалізується проблема становлення у студентів педагогічних університетів (учнів) стереотипів ефективного, економного в часі візуального представлення на екранах дисплеїв сучасних ПК алгоритмів покрокових розв’язувань задач на побудову у планіметрії. Пропонується як універсальний авторський прийом включення вибраних задач, у межах того чи іншого методу, до типу «споріднених» (процес типізації), з вирізненням стержневої задачі й наступним наповненням його складовими. Раніше розроблені ППЗ (частково, програмний засіб GRAN-2G) гарантують оптимальну реалізацію ходу побудов, а їх динамічні характеристики і закладені конструктивні можливості — якісне наочно-образне проведення етапу «дослідження».
The article describes the problem of stereotypes formation by pedagogical universities and school students in effective visual presentation on modern PC of turn-based algorithms of problems solutions on construction in planimetry. Authors suggest the universal reception of the classification of selected tasks within a particular method, the type of «kin» (typing process), with allocation the central problem and consistent filling of its components. Previously developed educational software (GRAN-2D) ensure optimal implementation of progress constructions, and their dynamic characteristics and inherent structural capabilities provide quality visual-shaped holding a phase «research».
В статье актуализируется проблема становления у студентов педагогических университетов (учеников) стереотипов эффективного, экономного во времени визуального представления на экранах дисплеев современных ПК алгоритмов пошаговых решений задач на построение в планиметрии. Предлагается как универсальный авторский приём включения избранных задач, в пределах того или иного метода, к типу «родственных» (процесс типизации), с выделением стержневой задачи и последовательным наполнением его составляющими. Ранее разработанные ППС (в частности, программное средство GRAN-2G) гарантируют оптимальную реализацию хода построений, а их динамические характеристики и заложенные конструктивные возможности — качественное наглядно-образное проведение этапа «исследование».
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Date 2013-12-23
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/955
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 38, No 6 (2013); 111-122
Информационные технологии и средства обучения; Vol 38, No 6 (2013); 111-122
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 38, No 6 (2013); 111-122
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 38, No 6 (2013); 111-122
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/955/704
 
Rights Copyright (c) 2013 Ivan H. Lenchuk, Anatolii Ts. Franovskyi
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0