Запис Детальніше

Інституційний репозитарій Наукової бібліотеки НУДПСУ

Переглянути архів Інформація
 

Metadata

 
Поле Співвідношення
 
Title Фінансова стійкість і її підтримання у фінансовому секторі економіки: міжнародний і національний контекст
 
Names Коваленко Ю. М.
Kovalenko Yu. M.
Date Issued 2013 (iso8601)
Abstract У статті акцентується увага на недостатній кількості досліджень з питань стійкості фінансового сектора економіки. Подано визначення фінансової стійкості як властивості цього сектора сприймати і протидіяти екзогенним чинникам через стабільність відносно ендогенних чинників, підтримувати своє функціонування у динамічній рівновазі, а також виконувати покладені функції та забезпечувати певні параметри всієї фінансової системи й економіки у цілому. Визначено таке поняття, як «структурна стійкість» – характеристика якісної подібності моделей фінансового сектора за зміни різних параметрів. Аргументовано, що оцінювання його стійкості має включати: дотримання міжнародних стандартів у сфері функціонування інституційних одиниць фінансового сектора; макро-, мікропруденційні показники; створення ефективного інституційного середовища через стійке функціонування макрофінансів. Виявлено причини основних дисбалансів у 2007 – 2009 рр. Наведено завдання світової Ради з фінансової стабільності, недоліки у яких дали змогу запропонувати створення Ради з антикризового регулювання. Розглянуто структуру оцінювання стійкості фінансового сектора, а також її основні макро- і мікроекономічні індикатори. The article focuses on an insufficient number of studies of issues of stability of the financial sector of economy. It defines financial stability as a property of this sector to perceive and oppose to exogenous factors through stability with respect to endogenous factors, to maintain its functioning in the dynamic equilibrium and also to fulfil its functions and provide certain parameters of the whole financial system and economy in general. The article defines such a notion as “structural stability” – characteristics of a qualitative similarity of models of the financial sector when changing different parameters. It argues that assessment of its stability should include: observance of international standards in the sphere of functioning of institutional units of the financial sector; macro- and micro-prudential indicators and creation of effective institutional environment through stable functioning of macro-finances. It reveals the reasons of main imbalances in 2007 – 2009. It shows the tasks of the World Council on Financial Stability, shortcomings of which allowed offering of establishment of the Council on Anti-Crisis Regulation. It considers the structure of assessment of stability of the financial sector and also its main macro- and microeconomic indicators.
Genre Article
Topic Фінансовий сектор,
Identifier http://ir.asta.edu.ua/jspui/doc/96