Запис Детальніше

Інституційний репозитарій Наукової бібліотеки НУДПСУ

Переглянути архів Інформація
 

Metadata

 
Поле Співвідношення
 
Title Управління фінансовими інвестиціями
 
Names Коваленко Ю. М.
Kovalenko Yu. M.
Date Issued 2004 (iso8601)
Abstract У дисертаційній роботі досліджено теоретичні й практичні засади управління фінансовими інвестиціями інституційних інвесторів у сучасних умовах. Досліджено економічну природу та сутність інвестицій, фінансових інвестицій, фінансового ринку і фінансових інструментів.
Удосконалено методичні підходи до сегментації фінансового ринку. Запропоновано алгоритм процесу управління фінансовими інвестиціями інституційних інвесторів загалом і з урахуванням особливостей діяльності кожного інституту. Проведено комплексну оцінку досвіду здійснення фінансового інвестування комерційних банків, страхових компаній, інститутів спільного інвестування і недержавних пенсійних фондів. Виявлено резерви для активізації їх інвестиційної діяльності. Обґрунтовано необхідність вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює діяльність інституційних інвесторів, а також розширення і вдосконалення інструментів, прийнятних для інвестування їх коштів. Запропоновано багаторівневу схему розміщення активів інвестора, що має практичне спрямування.
The thesis deals with theoretical and practical basis of financial investments administration of the institutional investors in modern conditions. The economic nature and essence of investments, financial investments, financial market and financial instruments are studied.
The methodic ways of financial market segmentation are improved. The thesis gives an algorithm of process of financial investments administration of institutional investors in general and including the peculiarities of each institute activity. There has been made the composite estimation of financial investment experience of commercial banks, insurance companies, joint investment institutions and non-government pensionary funds. The reserves for investment activity activization are revealed. There are also given the reasons of necessity of improvement of normative and legal basis regulating institutional investments activity, as well as expansion and improvement of instruments suitable for its investments. The author proposes multileveled scheme of investor’s assets allocation that has a practical purposefulness.
Genre Book
Topic Фінансові інвестиції,
Identifier http://ir.asta.edu.ua/jspui/doc/105