Запис Детальніше

The issue of the correlation between emotional and social intelligence in psychology

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title The issue of the correlation between emotional and social intelligence in psychology
Проблема взаємозв’язку емоційного та соціального інтелекту у психології
 
Creator Kolisnyk, L. O.
Temruk, O. V.
Колісник, Л. О.
Темрук, О. В.
 
Subject emotional intelligence
social intelligence
perception of emotions
using emotions
managing emotions
understanding emotions
verbal communication
non-verbal communication
interpersonal interaction
емоційний інтелект
соціальний інтелект
ідентифікація емоцій
використання емоцій
управління емоціями
розуміння емоцій
вербальна комунікація
невербальна комунікація
міжособистісна взаємодія
эмоциональный интеллект
социальный интеллект
идентификация эмоций
использование эмоций
управление эмоциями
понимание эмоций
вербальная коммуникация
невербальная коммуникация
межличностное взаимодействие
159.9.016.2
 
Description In this article the approaches to the correlation between the phenomena of emotional and social human intelligence has been defined based on the psychological literature analysis. There has been determined several directions of the understanding of these intelligence types’ correlation: - emotional intelligence as more extensional formation in regard to the social one; - emotional intelligence as a structural part of the social one. Based on the empirical data obtained from the study of the correlation between emotional and social intelligence the article concludes that emotional intelligence of an individual is closely linked to its social intelligence. Understanding, using and managing emotions as components of emotional intelligence have been linked to the social intelligence with reference to the ability to analyze complex situations of human interaction, to understand the logic and causes of their development, to predict further behavior of communication actors. However, each of the studied structures has specific phenomenological features.
У статті на основі аналізу психологічної літератури визначено підходи щодо проблеми співвідношення феноменів емоційного та соціального інтелекту людини. Встановлено наявність декількох напрямів розуміння співвіднесеності даних видів інтелекту: - емоційний інтелект як об’ємніше утворення стосовно соціального; - емоційний інтелект як структурна частина соціального. На основі отриманих емпіричних даних дослідження взаємозв’язку емоційного та соціального інтелекту робиться висновок про те, що емоційний інтелект особистості тісно пов'язаний із її соціальним інтелектом. Розуміння, використання та управління емоціями як складові емоційного інтелекту взаємопов’язані із соціальним в контексті здатності аналізувати складні ситуації взаємодії людей, розуміти логіку та причини їх розвитку, прогнозувати подальшу поведінку учасників комунікації. Водночас кожен із досліджуваних утворень володіє специфічними феноменологічними особливостями.
В статье на основе анализа психологической литературы определено подходы к проблеме соотношения феноменов эмоционального и социального интеллекта человека. Определено наличие нескольких направлений понимания соотношения данных видов интеллекта: эмоциональный интеллект как более объёмный конструкт касательно социального; - эмоциональный интеллект как структурный компонент социального. На основании полученных эмпирических данных исследования взаимосвязи эмоционального и социального интеллекта делается вывод о том, что эмоциональный интеллект личности связан с её социальным интеллектом. Понимание, использование и управление эмоциями как составные части эмоционального интеллекта взаимосвязаны c социальным в аспекте способности анализировать сложные ситуации взаимодействия людей, понимать логику и причины их развития, прогнозировать последующее поведение участников коммуникации. В то же время каждый из исследуемых конструктов имеет специфические феноменологические особенности.
 
Date 2018-04-02T09:56:49Z
2018-04-02T09:56:49Z
2017
 
Type Article
 
Identifier Kolisnyk, L. O. The issue of the correlation between emotional and social intelligence in psychology / L. O. Kolisnyk, O. V. Temruk // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 5 (50). - С. 37-44.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18561
 
Language en
 
Publisher НПУ імені М. П. Драгоманова