Запис Детальніше

Error correction in foreign language teaching

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Error correction in foreign language teaching
Виправлення помилок у викладанні іноземної мови
 
Creator Kobylianska, I. V.
 
Subject learners’ errors
treatment of errors
сlassifying errors
сorrective feedback
positive feedback
помилки студентів
пояснення помилок
класифікація помилок
коригувальний зворотний зв’язок
позитивний зворотний зв’язок
ошибки студентов
объяснения ошибок
классификация ошибок
корректирующая обратная связь
положительная обратная связь
378.016:811
 
Description This article analyzes approaches and methods in foreign language teaching which relate to the correction of errors committed by the learner of a second language, in this case English. The difference between the term error and mistake as understood by linguists is established. The types of error which are typically committed by the learner, error analysis, the error treatment and various techniques available to the teacher providing positive feedback are considered. The final part of article describes the ways in which errors might be corrected in the language learning situation and considers the diversity of approaches is taken up in the Common European Frame work.
Стаття аналізує підходи та методи викладання іноземної мови, які стосуються корекції помилок, здійснені студентами другою іноземною мовою, в даному випадку англійською. Встановлено різницю між термінами "error" та "mistake" за висловленнями лінгвістів. Розглядаються типи помилок, які зазвичай здійснюються студентами, трактування помилок та різні методи, доступні для викладача для забезпечення позитивного зворотного зв’язку. Заключна частина статті описує методи виправлення помилок у процесі вивчення мови та розглядає різноманітні підходи відповідно до Загальноєвропейського зразка.
Статья анализирует подходы и методы преподавания иностранного языка, которые касаются коррекции ошибок, совершенных студентами на иностранном языке, в данном случае на английском. Установлено разницу между терминами "error" и "mistake" за высказываниями лингвистов. Рассматриваются типы ошибок, которые обычно осуществляются студентами, трактовка ошибок, различные методы, доступные для преподавателя для обеспечения положительной обратной связи. Заключительная часть статьи описывает методы исправления ошибок в процессе изучения языка и рассматривает различные подходы в соответствии с Общеевропейским образцом.
 
Date 2018-06-04T12:05:17Z
2018-06-04T12:05:17Z
2017
 
Type Article
 
Identifier Kobylianska, I. V. Error correction in foreign language teaching : Виправлення помилок у викладанні іноземної мови / I. V. Kobylianska // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 58. - С. 70-76.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19437
 
Language en
 
Publisher НПУ імені М. П. Драгоманова