Запис Детальніше

Formation of spiritual values in future professionals of national art crafts

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Formation of spiritual values in future professionals of national art crafts
Формування духовних цінностей у майбутніх спеціалістів художніх народних промислів
 
Creator Kolisnyk-Humenyuk, Yuliyа
Колісник-Гуменюк, Юлія Ігорівна
 
Subject професійна підготовка
професійно-технічна освіта
духовність
гуманізація
культура
традиції
художні промисли
training
vocational education
spirituality
humanization
culture
traditions, art craft
 
Description У статті розглядаються психологічні характеристики фахівця народних художніх промислів та духовні цінності, які відображаються у його особистій світоглядній позиції та ефективності самореалізації у процесі професійного розвитку. Описано деякі важливі інтегральні завдання сучасної освіти фахівців художніх промислів, такі як формування творчого потенціалу майбутнього фахівця народних художніх промислів на основі поєднання педагогічних і художніх цінностей у професійно-художньому навчанні, вихованні, розвитку і саморозвитку особистості. У статті зазначається, що гуманізація професійної освіти підкреслює формування особистості фахівця і розвитку його духовності, оскільки ці якості є невід'ємною частиною професійної культури кожної особистості. Не менш важливою в їх підготовці, ми вважаємо, повинна бути приділена увага патріотичному вихованню, тому що воно може відігравати важливу роль у формуванні мислення майбутніх фахівців художніх промислів.
The article considers the psychological characteristics of the specialist of folk
art crafts and spiritual values, reflected in his personal position and the effectiveness of personal
fulfillment in the process of professional development. There are described some important
integral tasks of modern education of the specialist of art crafts as formation of creative potential
of future specialist of national art crafts through a combination of pedagogical and artistic values
at the professional-art training, education, development and self-development on the personality.
In the article there is indicated that humanization of professional education emphasizes the
formation of personality of specialist and development of his spirituality such as these qualities
are an integral part of the professional culture of each personality. At same level of value in their
training we suggest must be given to the patriotic education, because it can play an important
role in the formation of minding of future specialists of art crafts.
 
Date 2018-06-07T10:18:37Z
2018-06-07T10:18:37Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Kolisnyk-Humenyuk, Yu. Formation of spiritual values in future professionals of national art crafts / Yu. Kolisnyk-Humenyuk // British Journal of Science, Education and Culture. - 2014. - Vol. 1 (5). - pp. 457-461.
0007-1657
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19495
 
Language en
 
Publisher British Journal of Science, Education and Culture