Запис Детальніше

Differentiated approach to foreign language learning

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Differentiated approach to foreign language learning
Диференційований підхід у навчанні іноземної мови
 
Creator Kovalenko, O. O.
Konoplianyk, L. M.
 
Subject differentiated instruction
differentiated approach
differentiation
individual approach
educational technology
teaching methods
profession-oriented foreign language
person-oriented teaching
диференційоване навчання
диференційований підхід
індивідуальний підхід
диференціація
освітні технології
методи навчання
професійно-зорієнтована іноземна мова
особистісно-зорієнтоване навчання
дифференцированное обучение
дифференцированный подход
дифференциация
индивидуальный подход
образовательные технологии
методы обучения
профессионально-ориентированный иностранный язык
личностный подход обучения
378.147:044:811.111
 
Description The article is devoted to the problem of implementation of differentiated instruction of foreign languages at higher educational institutions. The authors substantiate the principles of differentiated instruction, as an educational technology, for training future specialists of technical speciality, forms and means of differentiated instruction, pay attention to some special features of applying differentiated instruction in technical universities; and characterize teaching methods and ways that can be used when learning a profession-oriented foreign language. The article points out the differences between the individualization and differentiation, lists the advantages of the differentiated approach of teaching students of higher educational institutions in the process of studying a foreign language.
The processes of globalization and European integration, the establishment of international business contacts between Ukrainian specialists and colleagues from different countries raises the need of highly skilled professionals who fluently communicate in a foreign language. Therefore, the competitiveness of a modern specialist is determined not only by his qualifications in the professional field, but also by the level of knowledge of a foreign language.
In this regard, the search for ways of increasing the efficiency of training in a technical university, where the availability of multi-level groups is the objective condition of the pedagogical process. Teachers of a foreign language at technical universities are constantly facing the problem of organizing academic work at a multilevel linguistic training of the first-year students. Differences in the language training of students lead to the need for differentiated instruction of a foreign language, which allows taking into account the individual characteristics of students, reveals their potential, develops autonomy and confidence in their abilities.
Стаття присвячена здійсненню диференційованого навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах. Автор обґрунтовує принципи диференційованого навчання як навчальної технології для підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей; форми і засоби диференційованого навчання; звертає увагу на деякі особливості застосування диференційованого навчання для студентів технічних спеціальностей; характеризує методи та способи навчання, які можуть бути використані при вивченні професійно-орієнтованої іноземної мови. У статті вказується на відмінність між індивідуалізацією та диференціацією, перераховано переваги різноманітного підходу в навчанні для студентів та викладачів вищих навчальних закладів у процесі вивчення іноземної мови. Процеси глобалізації та європейської інтеграції, встановлення міжнародних ділових контактів між українськими фахівцями та колегами з різних країн підвищують потребу висококваліфікованих фахівців, які вільно спілкуються іноземною мовою. Тому конкурентоспроможність сучасного спеціаліста визначається не тільки його кваліфікацією в професійній сфері, а й рівнем знань іноземної мови. Тому пошук шляхів підвищення ефективності навчання в технічному університеті, де об’єктивною умовою педагогічного процесу є наявність багаторівневих груп. Викладачі іноземної мови в технічних університетах постійно стикаються з проблемою організації навчальної роботи, використовуючи багаторівневе навчання для студентів першого курсу. Відмінності в навчанні студентів технічних спеціальностей призводять до необхідності диференційованого навчання іноземної мови, що дозволяє враховувати індивідуальні особливості студентів, виявляє їхній потенціал, розвиває самостійність та впевненість у своїх здібностях.
Статья посвящена реализации дифференцированного обучения иностранным языкам в высших учебных заведениях. Автор обосновывает принципы дифференциального обучения как образовательной технологии для обучения будущих специалистов технической специальности; формы и средства дифференцированного обучения; обращает внимание на некоторые особенности применения дифференцированного обучения для студентов технических специальностей; характеризует методы обучения и способы, которые могут быть использованы при изучении профессионально-ори-ентированного иностранного языка. В статье указаны различия между индивидуализацией и дифференциацией, пере-числены преимущества различного подхода к преподаванию для студентов и преподавателей высших учебных заведе-ний в процессе изучения иностранного языка.
Процессы глобализации и европейской интеграции, установление международных деловых контактов между украин-скими специалистами и коллегами из разных стран поднимают потребность в высококвалифицированных профессиона-лах, которые свободно общаются на иностранном языке. Поэтому конкурентоспособность современного специалиста определяется не только его квалификацией в профессиональной сфере, но и уровнем знания иностранного языка.
В связи с этим ведется поиск путей повышения эффективности обучения в техническом университете, где объектив-ным условием педагогического процесса является наличие многоуровневых групп. Преподаватели иностранного языка в технических университетах постоянно сталкиваются с проблемой организации учебной работы на многоуровневом линг-вистическом обучении в течение первого года обучения студентов. Различия в языковой подготовке студентов приводят к необходимости дифференцированного обучения иностранному языку, который позволяет учитывать индивидуальные особенности учащихся, раскрывает их потенциал, развивает самостоятельность и уверенность в своих способностях.
 
Date 2019-03-20T08:23:23Z
2019-03-20T08:23:23Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Kovalenko, O. O. Differentiated approach to foreign language learning = Диференційований підхід у навчанні іноземної мови / O. O. Kovalenko, L. M. Konoplianyk // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 61. - С. 129-134.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23721
 
Language en
 
Publisher НПУ імені М. П. Драгоманова