Запис Детальніше

The ways of using interactive methods at the lessons of foreing languages

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title The ways of using interactive methods at the lessons of foreing languages
Шляхи використання інтерактивних методів навчання на уроках іноземних мов
 
Creator Kravchuk, L. V.
 
Subject interactive technologies
methods
foreign languages
heuristic conversation
didactic games
video presentation
інтерактивні технології
інтерактивні методи
урок
іноземні мови
евристичні бесіди
дидактичні ігри
відео презентації
интерактивные технологии
интерактивные методы
иностранные языки
эвристические беседы
дидактические игры
видеопрезентации
37.013 (045)
 
Description The author analyzes the modern interactive teaching methods at the lessons of foreign language, considers their essence, structural and methodological components; discloses the basic methods and techniques of their use; analyzes the structure of an interactive lesson; finds organizational and pedagogical aspects of foreign Language training for students with the use of modern media and Internet technologies.
Автором здійснено аналіз сучасних інтерактивних методів навчання на уроках іноземних мов. Розглянуто їх сутність структурний та методичний компонент; розкрито основні способи, прийоми та методи їх застосування; проаналізовано структуру інтерактивного уроку; виявлено організаційно-педагогічні аспекти іншомовної підготовки учнів із використанням сучасних мультимедійних та Інтернет-технологій.
Автором проведен анализ современных интерактивных методов обучения на уроках иностранного языка. Рассмотрено их сущность структурный и методический компонент; раскрыты основные способы, приемы и методы их применения; проанализирована структура интерактивного урока; выявлено организационно педагогические аспекты иноязычной подготовки учащихся с использованием современных мультимедийных и Интернет-технологий.
 
Date 2019-03-20T12:05:02Z
2019-03-20T12:05:02Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Kravchuk, L. V. The ways of using interactive methods at the lessons of foreing languages = Шляхи використання інтерактивних методів навчання на уроках іноземних мов / L. V. Kravchuk // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 61. - С. 164-166.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23739
 
Language en
 
Publisher НПУ імені М. П. Драгоманова