Запис Детальніше

Формування культурознавчої компетентності майбутніх фахівців з видавничої справи і редагування засобами образотворчого мистецтва

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування культурознавчої компетентності майбутніх фахівців з видавничої справи і редагування засобами образотворчого мистецтва
Formation of culturological competence in prospective specialists in publishing and editing by means of visual art
 
Creator Бобренко, Ростислав В.
Bobrenko, Rostyslav V.
 
Subject культурознавча компетентність
майбутній фахівець з видавничої справи і редагування
художньо-естетичне сприймання
засоби образотворчого мистецтва
методика розвитку художньо-естетичного сприймання
culturological competence
prospective specialist in publishing and editing
artistic and aesthetic perception
means of visual art
methodology of development of artistic and aesthetic perception
 
Description Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням
формування культурознавчої компетентності майбутніх фахівців з видавничої
справи і редагування засобами образотворчого мистецтва.
У роботі здійснено науково-педагогічний аналіз проблеми в теорії та практиці
професійної підготовки майбутніх фахівців з видавничої справи і редагування.
Уточнено поняття «образотворче мистецтво», «засоби образотворчого мистецтва»;
введено до категоріального апарату поняття «культурознавча компетентність
майбутнього фахівця з видавничої справи і редагування» та «художньо-естетичне
сприймання в майбутнього фахівця з видавничої справи і редагування».
Обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено ефективність авторської
методики розвитку художньо-естетичного сприймання в майбутніх фахівців з
видавничої справи і редагування в контексті формування їхньої культурознавчої
компетентності засобами образотворчого мистецтва, що втілена у спецкурсі
«Образотворчі засоби в діяльності редактора».
The thesis is a theoretical and experimental research on cultural competence
formation in prospective specialists in publishing and editing by means of visual art.
The scientific and pedagogical analysis of problem in theory and practice of professional
training of prospective specialists in publishing and editing was carried out. The concepts
of " visual art", "means of visual art" were specified. Concepts of “ cultural competence of
prospective specialists in publishing and editing" and "artistic and aesthetic perception of
prospective specialists in publishing and editing” were introduced to the categorical
apparatus. The thesis substantiated, elaborated and experimentally verified the
effectiveness of the author's method of development of artistic and aesthetic perception of
future specialists in publishing and editing in the context of their cultural competence
formation by means of visual art that is applied in the special course "Visual tools in
editor’s work".
 
Date 2015-04-14T12:59:37Z
2015-04-14T12:59:37Z
2013-04-24
 
Type Thesis
 
Identifier Бобренко Р. В. Формування культурознавчої компетентності майбутніх фахівців з видавничої справи і редагування засобами образотворчого мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти) / Р. В. Бобренко ; наук. кер. М. Г. Чобітько. - Переяслав-Хм. : Поліщук О. В., 2013. - 22 c.
http://176.105.99.186:8081/xmlui/handle/8989898989/113
 
Language other
 
Publisher Поліщук О. В.