Запис Детальніше

Науковий супровід цукробурякового виробництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття: передумови, основні етапи розвитку мережі дослідних установ

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Науковий супровід цукробурякового виробництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття: передумови, основні етапи розвитку мережі дослідних установ
Scientific accompaniment of sugar Beet production in the second half of the XIXth – at the beginning of the XXth century : backgrounds, the main stages of development of the network of research institutions
 
Creator Бокшиц, Олена М.
Bokshyc, Olena M.
 
Subject науковий супровід
цукробурякове виробництво
сільське господарство
сільськогосподарська дослідна справа
сільськогосподарські дослідні установи
цукрові буряки
Всеросійське товариство цукрозаводчиків
мережа дослідних установ
дослідні поля
дослідні установи
scientific accompaniment
sugar-beet production
agriculture
agricultural research affair
agricultural research institutions
sugar beets
All-Russian Society of sugar factory – owners
the Network of research institutions
research fields
research institutions
 
Description У дисертаційному дослідженні подано комплексне висвітлення наукового супроводу
цукробуряківництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. в узагальненні науково -практичних здобутків дослідних установ сільськогосподарських товариств, основним
завданням яких було розроблення рекомендацій щодо вдосконалення агротехнічних прийомів
вирощування цукрового буряку. Розглянуто історію зародження і становлення
сільськогосподарських дослідних установ, що займалися науково -практичним обґрунтуванням
агротехнічних заходів у буряківництві. Висвітлено економічні, соціальні й політичні чинники
розвитку дослідної справи в буряківництві у другій половині XIX – на початку XX ст.
Проаналізовано організаційно-структурну діяльність мережі дослідних установ ВТЦ.
Визначено основні напрями та здобутки науково-дослідної діяльності з питань наукового
обґрунтування інтенсифікації в буряківництві. Висвітлено маловідомі факти діяльності ВТЦ,
проаналізовано науково-практичні результати роботи його дослідних установ.
22
З’ясовано особливості та регіональні аспекти виникнення перших сільськогосподарських
науково-дослідних установ. У результаті науково-історичного розгляду обґрунтовано виняткове
значення сільськогосподарських дослідницьких товариств у стан овленні наукових закладів,
визначено роль вітчизняних видатних учених-агараріїв та сільськогосподарських діячів, які
займалися різноманітними агрономічними проблемами щодо підвищення врожайності та
цукристості буряків у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. для подальшого розвитку
цукробурякової галузі та сільського господарства в цілому.
The dissertation research defines complex treatment of scientific accompaniment of sugar -beet
production in the second half of the XIXth – at the beginning of the XXth century, in generalization of
scientific – practical achievements of research institutions in agricultural societies, their main task was
development of recommendations for improvement of agrotechnical methods of sugar -beet growing. It
considers the history of origin, becoming of agricultural research institutions, which were engaged in
scientific – practical ground of agrotechnical measures in beet growing. Economic, social and political
factors of development of research affair in beet growing in the second half of the XIXth – at the
beginning of the XXth century. It analyses the organizations – structural activity of the Network of
25
research institutions of All – Russia Society of sugar factory – owners. It discovers the main directions
and achievements of scientific research activities in scientific ground of intensification in beet
growing. It covers little known facts about All – Russian Society of sugar factory – owners activities ;
it analyses scientific-practical results of the work of research institutions of All-Russian society of
sugar factory-owners.
It finds out peculiarities and regional aspects of appearance of the first agricultural scientific –
research institutions. Following scientific – historical consideration it grounds exceptional importance
of agricultural research societies in becoming of scientific institutions ; determines the role of national
prominent scientists –agrarians and agricultural figures, who engaged various agronomical problems to
increase the crop capacity and sugar-rising of beets in the second half of the XIXth- at the beginning of
the XXth century for further development of sugar -beet industry and agriculture in general.
 
Date 2015-04-14T13:17:00Z
2015-04-14T13:17:00Z
2012-12-24
 
Type Thesis
 
Identifier Бокшиц О. М. Науковий супровід цукробурякового виробництва в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття: передумови, основні етапи розвитку мережі дослідних установ : автореферат дисертації на здобуття наук. ступ. канд. історичн. наук. (07.00.07- історія науки і техніки) / О. М. Бокшиц ; наук. керівн. В. В. Куйбіда. - Переяслав-Хм. : Лукашевич О. М., 2012. - 22 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/114
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.