Запис Детальніше

Становлення і розвиток вітчизняної зоотехнічної науки (друга полови-на XІХ – початок ХХІ століття)

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Становлення і розвиток вітчизняної зоотехнічної науки (друга полови-на XІХ – початок ХХІ століття)
The formation and development of native animal science (second half of XIX – beginning of XXI century)
 
Creator Бородай, Ірина С.
Borodaj, Iryna S.
 
Subject історія сільськогосподарської науки
історія України
зоотехнічна наука
тваринництво
племінна справа
розведення і годівля сільськогосподарських тварин
зоотехнічна освіта
сільськогосподарська дослідна справа
методологія науки
наукова школа
сільськогосп о-дарське товариство
history of agricultural science
history of Ukraine
animal science
animal-breeding
breeding work
breeding and feeding of agricultural animals
zootechnic education
agricultural researc hes
science methodology
scientific school
agricultural society
 
Description Дисертаційна робота є системним науково-історичним дослідженням, у якому на основі
комплексу джерел і застосування сучасних методологічних підходів узагальнено характерні те н-денції становлення та розвитку вітчизняної зоотехнічної науки, що визначалися переважно теоре-тико-методологічними та інституціональними чинниками. Охарактеризовано зміст і динаміку роз-витку її основоположних напрямів, вчень і теорій, поєднаних у систему на основі методологічних
принципів, їх місце у формуванні сучасної стратегії розвитку тваринництва. Доведено когнітивну
роль теорії як базису при побудові методології зоотехнії. Розкрито специфіку методологічних о с-нов зоотехнічної науки, зумовлену використанням методів біологічних та інших наук. Узагальне-но зміст, особливості та еволюцію на уково-організаційних засад вітчизняної зоотехнії. Охаракте-ризовано специфіку діяльності галузевих вищих освітніх і науково -дослідних інституцій, науко-вих шкіл та центрів як основних продуцентів і репрезентантів зоотехнічного наукового знання.
The dissertation work is the system scientific-and-historical research in which on the basis of
complex of sources and application of modern methodological approaches is generalized characteristic
tendencies of becoming and development of native animal science that were determined by mostly the oretical, methodological and institutional factors. The content and dynamics of development of its fundamental directions, studies and theories, united in the system on the basis of methodological principles,
their place in forming of modern strategy of development of animal-breeding is characterized. The cognitive role of theory as the base at the construction of methodology of animal science is proved. Specificity
of methodological bases of animal science, which is caused by the use of biological and other scientific
methods is exposed. Content, features and evolution of scientific-and-organizational principles of native
animal science is generalized. The specificity of activity of branch higher educational and research inst itutions, scientific schools and centers as basic producer and representatives of animal science knowledge
is described.
 
Date 2015-04-15T06:45:18Z
2015-04-15T06:45:18Z
2014-05-08
 
Type Thesis
 
Identifier Бородай І. С. Становлення і розвиток вітчизняної зоотехнічної науки (друга половина ХІХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора іст. наук : 07.00.07 - історія науки і техніки / І. С. Бородай ; наук. кер. В. А. Вергунов. - Переяслав-Хм. : НУБіП України, 2014. - 41 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/116
 
Language other
 
Publisher НУБіП України