Запис Детальніше

Розвиток герпетології на терені України в середині – кінці ХХ століття: науковий, організаційний та педагогічний внесок професора М.М. Щербака

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розвиток герпетології на терені України в середині – кінці ХХ століття: науковий, організаційний та педагогічний внесок професора М.М. Щербака
Development of herpetology in Ukraine in the middle – the end of the 20 th century: scientific, organizational and pedagogical contribution of Professor M.M. Scherbak
 
Creator Васенко, Олександр В.
Vasenko, Oleksandr V.
 
Subject Щербак М. М.
біологічна галузь
герпетологія
фауністика
наукова школа
музейна справа
популяризація природознавства
Scherbak M. M.
biological branch
herpetology
faunistics
scientific school
museums affair
popularizer of natural history
 
Description У дослідженні подається аналіз основних етапів життя, науково-дослідницької та науково-педагогічної діяльності відомого українського вченого-зоолога, видатного діяча освіти, члена- кореспондента Національної академії наук
України, лауреата Державної премії України імені Заболотного Миколи
Миколайовича Щербака.
Доведено, що вчений розробив і сприяв розвитку нових наукових напрямів
сучасної герпетології, працював над вирішенням проблем вивчення видів та видових
ознак окремих класів рептилій, створив оригінальні авторські методики такої роботи.
Був активним популяризатором природознавства, одним із організаторів
Центрального науково-природничого музею, керівником зоологічного музею.
Перебував у складі як державних, так і міжнародних товариств, які здійснювали
природоохоронну діяльність. Ним була створена й успішно функціонувала наукова
школа, яка вирішувала низку актуальних проблем герпетології. Учений зробив
вагомий внесок у розробку екологічних проблем, захист живої природи та створення
Червоної книги України.
У дисертаційному дослідженні запропоновано періодизацію життя та
діяльності М.М. Щербака. Постать ученого, його науково-дослідницька, науково-педагогічна, популяризаторська, природоохоронна діяльність розглянуті на тлі
історичної ретроспективи, фундаментальних та прикладних досліджень у
природничій галузі, показано їх соціокультурний зріз.
Встановлено, що вченому належить понад 230 опублікованих праць, у
тому числі 30 іноземною мовою та близько 20 фундаментальних монографій,
написаних у співавторстві або одноосібно.
The analysis of the main life stages, scientific and research, scientific and
pedagogical activities of the famous Ukrainian scientist -zoologist, outstanding honoured
of education, corresponding member of the National Academy of Sciences of Ukraine,
laureate of the state prize of Ukraine named after Zabolotnyi Mykola Mykolayovych
Scherbak is presented in the research.
The scientist of public scientific world outlook developed and promoted of the
development of new directions of modern herpetology, problems of studying kinds and
specific characteristics of individual classes of reptiles, founded of original author
methods such work is grounded in it.
The periodization of life and activity of M.M. Scherbak is proposed. The stature
of scientist, his scientific and research, scientific and pedagogical, popularized, nature
protection activity are considered, in the base of historical retrospectives, fundamental
and appied researches in natural branch, their socioculture cut is showed in it.
The scientist gets by lying more than 230 publishing works, including 30 foreign
languages and about 20 fundamental monographs, writing in co -authorship or individual
is fixed.
 
Date 2015-04-15T07:10:28Z
2015-04-15T07:10:28Z
2012-12-29
 
Type Thesis
 
Identifier Васенко О. В. Розвиток герпетології на терені України в середині - кінці ХХ століття: науковий, організаційний та педагогічний внесок професора М. М. Щербака : автореферат дисертації на здобуття наук. ступ. канд. історичн. наук. (07.00.07- історія науки і техніки) / О. В. Васенко ; наук. керівн. В. В. Куйбіда. - Переяслав-Хм. : ФОП Лукашевич О. М., 2012. - 20 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/117
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.