Запис Детальніше

Діяльність Греко - католицької церкви на сторінках періодичної преси Східної Галичини (20 – 30 - ті рр. ХХ ст.)

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Діяльність Греко - католицької церкви на сторінках періодичної преси Східної Галичини (20 – 30 - ті рр. ХХ ст.)
The activities of the Greek Catholic Church in the periodical press of Eastern Galychyna (20 – 30 years of XX - th century)
 
Creator Гнип, Ігор Я.
Ghnyp, Ighor Ja.
 
Subject Греко - католицька церква
періодична преса
ІІ Річпосполита
українська та польська громадськість
Східна Галичина
міжвоєнний період
Greek - Catholic Church
periodical press
Richpospolyta II
Ukrainian and Polish public
Eastern Galychyna
interwar period
 
Description У дисертації на основі широкого кола історичних джерел уперше здійснено комплексну
наукову реконструкцію образу Греко - католицької церкви на сторінках української та польської
періодичної преси Східн ої Галичини 1919 – 1939 рр., вивчено позицію громадськості регіону щодо
основних напрямів її діяльності в міжвоєнний період.
З використанням сучасної методології розроблено низку ключових проблем, які
відтворюють цілісну картину місця і ролі Греко - католицько ї церкви в тогочасному житті
населення регіону.
З’ясовано особливості відображення політичної активності греко - католицьких церковних
ієрархів і духовенства на міжнародній та внутрішньополітичній арені ІІ Речіпосполитої в галицькій
пресі 20 – 30 - х рр. ХХ ст. Доведено, що дипломатична діяльність греко- католицьких ієрархів мала
не лише релігійний, а й національний характер, закріпивши у світі за ГКЦ роль представника
українських інтересів. Величезний авторитет ГКЦ серед українців та міцні дипломатичні контакти
з і світовими державними й релігійними лідерами не могли ігноруватися польською владою, що
призвело до пошуків можливих шляхів українсько - польського компромісу в Польській державі.
Спектр оцінок активності ГКЦ на внутрішньополітичній арені мав широкий діапаз он та коливався
від відкритого осуду до всебічної підтримки і залежав насамперед від політичної спрямованості, а
не національного характеру того чи іншого видання.
Встановлено, що ГКЦ активно долучилася до процесу соціально- економічного
відродження українс ького села та за підтримки світської інтелігенції, як в межах ІІ Речіпосполитої,
так і за кордоном, стала провідником у справі доброчинності серед українських мешканців
регіону. Більша частина галицької громадськості позитивно оцінювала роботу ГКЦ у цьому
напрямі, а окремі її досягнення були навіть рекомендовані владою для загальнодержавного
впровадження (акція ощадності, дистанційні курси навчання, благодійні збірки тощо).
Простежується перебіг громадської дискусії навколо ролі ГКЦ у процесі виховання
укра їнців як у навчальних закладах Східної Галичини, так і поза ними. Кожна ініціатива
українського пароха стосовно виховання та просвітництва на місцях підтримувалася керівництвом
ГКЦ, а успіхи проголошувалися переважною частиною української інтелігенції як п риклад для
наслідування.
Проаналізовано зусилля греко- католицьких священиків у сфері культури та науки, що були
окреслені на сторінках періодичних видань міжвоєнного періоду. Розглядаючи діяльність ГКЦ у
культурній сфері життя регіону, галицька преса відзн ачала її вплив у всіх основних мистецьких
напрямах. Завдяки підтримці греко - католицьких ієрархів культурні досягнення українців у регіоні
не були обмежені лише місцевими рамками, а про них стало відомо в усьому світі як про витвори
саме української культур и. Водночас безпосередня участь ГКЦ в розвитку української науки в
міжвоєнний період не суперечила тогочасним догматам Католицької церкви та відповідала
насамперед інтересам українського суспільства Східної Галичини. Як українські, так і польські
поміркова ні видання підкреслювали зацікавлення ГКЦ передусім тими сферами української
культури та науки, які вважалися її церковним керівництвом найбільш пріоритетними для
формування національної ідентичності українського населення регіону.
The dissertation is based on a wide range of historical sources which reveal the image of the Greek
Catholic Church in Ukrainian and Polish periodical press of Eastern Galychyna in 1919 – 1939 years of
XX century. The position of public of Galychyna region concerning the main trends of Church activities in
the interwar period is also studied.
Some key problems on the place and role of the Greek Catholic Church in the life of population of
abovementioned region at that time are depicted using new methodological instruments.
The peculiarities of reflection of political activities of creek catholic bishops and clergy in the
international and domestic arenas of Richpospolyta II in the press of Calychyna in 20 – 30 years are
highlighted along with the most discussed trends of their socio - economic act ivities. The course of public
debate on the role of the Greek Catholic Church in the upbringing of Ukrainians in educational institutions
of Eastern Galychyna and beyond is investigated. The parameters of the Greek - Catholic priests’ activity in
the field o f culture and science depicting in periodicals of the interwar period are analyzed.
 
Date 2015-04-15T09:00:48Z
2015-04-15T09:00:48Z
2012-09-25
 
Type Thesis
 
Identifier Гнип І. Я. Діяльність Греко-католицької церкви на сторінках періодичної преси Східної Галичини (20-30-х рр. ХХ ст.) : автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат. історичних наук (07.00.01 - історія України) / І. Я. Гнип ; наук. консультант О.Є. Лисенко. - Переяслав-Хм. : ЛІК, 2012. - 20 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/119
 
Language other
 
Publisher ЛІК