Запис Детальніше

Академік О. І. Душечкін (1874 – 1956рр.) : наукова, організаційна робота та педагогічна діяльність у галузі агрохімічної науки

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Академік О. І. Душечкін (1874 – 1956рр.) : наукова, організаційна робота та педагогічна діяльність у галузі агрохімічної науки
Academician O. I. Dushechkin (1874–1956) Scientific, organizational work and pedagogical activities on the field of agro-chemical science
 
Creator Годун, Наталія І.
Ghodun, Natalija I.
 
Subject Душечкін О. І.
науково-організаційна робота
педагогічна діяльність
агрохімія
фізіологія рослин
ґрунтознавство
Dushechkin O. I.
scientific and organizational work
pedagogical activities
agricultural chemistry
plant physiology
agro-soil culture
 
Description Дисертація присвячена комплексному дослідженню життя та діяльності
видатного українського вченого в галузі агрохімії О. І. Душечкіна. У роботі вперше
подається періодизація творчого шляху вченого; розкрито умови та ключові
чинники формування його наукового світогляду; проаналізовано його науково-дослідну та організаційну роботу; висвітлено внесок О. І. Душечкіна у заснування та
діяльність провідних науково-дослідних установ сільськогосподарського
спрямування; з’ясовано та охарактеризовано основні напрямки його наукових
досліджень; виявлені найважливіші етапи педагогічної діяльності вченого.
Відтворення цілісної картини життя та діяльності академіка О. І. Душечкіна
дозволило встановити значення його наукового доробку для подальшого розвитку
науки, історії науки та культури України.
The dissertation is devoted to the complex research of the life and work of the
outstanding ukrainian scientist in the branch of agricultural chemistry O.I. Dushechkin.
The dissertation is the first complex forming of the scientist’s career periods; discloses the
conditions and key factors in the formation of his scientific outlook; analyzed his
scientifically research and organizational work: highlighted the contribution by O.I.
Dushechkin to the establishment and the activities of the leading research institutions of
agricultural areas; found out and outlined the main directions of his research; investigated
pedagogical activities of the academician. Reconstructing of complete picture of the life
and work of academician O. I. Dushechkina made possible to outline the weight of his
scientific legacy for the future develop ment of science, history science and culture of
Ukraine.
 
Date 2015-04-15T09:17:24Z
2015-04-15T09:17:24Z
2011-12-23
 
Type Thesis
 
Identifier Годун Н. І. Академік О. І. Душечкін (1874 –1956 рр.): наукова, організаційна робота та педагогічна діяльність у галузі агрохімічної науки : автореф. на здобуття наук. ступеня кандидата історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки) / Н. І. Годун ; наук. керівник Н. І. Коцур. - Переяслав-Хм. : НДЕІ, 2011. - 20 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/120
 
Language other
 
Publisher НДЕІ