Запис Детальніше

Громадсько- політична та дипломатична діяльність Олександра Шульгина (1917–1960)

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Громадсько- політична та дипломатична діяльність Олександра Шульгина (1917–1960)
Oleksandr Shulgin’s socio- political and diplomatic activities (1889–1960)
 
Creator Акинджи, Емре
Akyndzhy, Emre
 
Subject дипломатія
політичні погляди
громадська діяльність
еміграція
Українська народна республіка
Українська центральна р ада
Генеральний секретаріат
Надзвичайна дипломатична місія
diplomacy
political views
social activities
emigration
Ukrainian People’s Republic
Ukrainian Central Council
General Secretariat
Extraordinary diplomatic mission
 
Description Дисертація присвячена до слідженню життєвого шляху, громадсько - політичної і
дипломатичної діяльності виданого українського дипломата і політика, основоположника
сучасної української дипломатії, першого міністра закордонних справ УНР О.Шульгина.
На основі широкого кола джерел у роботі розглядається формування світогляду й
політичних переконань О.Шульгина в дитячі та юнацькі роки, висвітлюєть ся початок його
політичної діяльності в молоді роки, його активна участь у роботі українських
громадських об’єднань у Петрограді в період Лютнев ої революції, розкривається місце та
роль у становленні й роботі українського зовнішньополітичного відомства часів УНР та
Української держави. Аналізується період життя О.Шульгина в еміграції у Празі та
Парижі, зокрема акцентується увага на його роботі в українських наукових та освітніх
установах, діяльність в якості міністра закордонних справ та глави уряду УНР в екзилі.
The thesis is devoted to the life’s journey, socio - political and diplomatic activities of
prominent Ukrainian diplomat and politician, founder of modern Ukrainian diplomacy, the first
Minister of foreign affairs of Ukrainian People’s Republic Oleksandr Shulgin. Basing on a wide
range of sources, the author studied the formation of Shulgin’s ideology and political beliefs in
the childhood and adolescence as well as the beginning of his political activitie s in his younger
years. A great attention is paid to Shulgin’s active participation in the work of Ukrainian NGOs
in Petrograd during the February Revolution . The author revealed Shulgin’s place and role in
the formation and work of the Ministry of foreign affairs of Ukrainian People’s Republic and
Ukrainian State. Shulgin’s life in exile in Prague and Paris was also analyzed. Particular stress
was made on his work in Ukrainian scientific and educational institutions, his activity as
foreign minister and head of Ukrainian People’s Republic government in exile.
 
Date 2015-04-16T11:41:30Z
2015-04-16T11:41:30Z
2015-02-16
 
Type Thesis
 
Identifier Акинджи Е. Громадсько- політична та дипломатична діяльність Олександра Шульгина (1917- 1960) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук (07.00.01 – історія України) / Е. Акиджи ; наук. кер. І. К. Патриляк. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 23 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/127
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.