Запис Детальніше

Професор С.С. Рубін (1900 – 1985 рр.): наукова, організаційна, педагогічна та громадська діяльність

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Професор С.С. Рубін (1900 – 1985 рр.): наукова, організаційна, педагогічна та громадська діяльність
Professor Rubin S.S. (1900 – 1985): scientific, organizational, pedagogical and social work
 
Creator Гарбар, Ольга П.
Gharbar, Oljgha P.
 
Subject Рубін С. С.
садове землеробство
рільництво
науково-дослідницька робота
викладацька діяльність
громадська робота
просвітницько-популяризаторська діяльність
Rubin S. S.
horticultural arable farming
husbandry
scientific-research work
teaching activity
social work
education and popularization activity
 
Description Дисертація присвячена комплексному дослідженню діяльності видатного
українського землезнавця й плодівника С.С. Рубіна (1900-1985рр.). Для
поглибленого історико-аналітичного дослідження визначено основні періоди
діяльності вченого. У роботі розкрито умови формування наукового світогляду
вченого. Проаналізовано його організаційну, науково-дослідницьку, викладацьку
діяльність. Досліджено громадську роботу і просвітницько-популяризаторську
діяльність. З’ясовано основні напрями його наукових досліджень. Відтворення
цілісної картини діяльності С.С. Рубіна дало змогу зробити висновок про його
вагомий внесок у розвиток науки, історії науки, культури України.
The dissertation is devoted to a complex research of the activity of an outstanding
researcher in soil science and fruit growing S.S. Rubin (1900 – 1985). To do the in-depth
historical and analytical research the main periods in the scientist’s activity were
determined. The conditions of formation of the scientific outlook of the scientist were
highlighted. His organizational, scientific-research and teaching activity was analyzed.
Selfless social and educational activity was analyzed. Main directions of his scientific
research were elucidated. The reproduction of an integral picture of the activity of S.S.
Rubin made it possible to draw conclusions about his considerable contribution into the
development of science, history of science and culture of Ukraine.
 
Date 2015-04-21T12:28:50Z
2015-04-21T12:28:50Z
2012-11-21
 
Type Thesis
 
Identifier Гарбар О. П. Професор С. С. Рубін (1900-1985 рр.): наукова, організаційна, педагогічна та громадська діяльність : автореферат дисертації на здобуття наук. ступ. канд. історичн. наук. (07.00.07- історія науки і техніки) / О. П. Гарбар ; наук. керівн. А. П. Коцур. - Переяслав-Хм. : Ред.-вид. відділ Уманського НУС, 2012. - 20 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/128
 
Language other
 
Publisher Уманського НУС