Запис Детальніше

Трансформація Кропивнянського козацького полку в соціально-економічній та військово-політичній історії України (1648–1782 рр.)

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Трансформація Кропивнянського козацького полку в соціально-економічній та військово-політичній історії України (1648–1782 рр.)
Transformation of the Kropyvna Сossack regiment in socioeconomic and military-political history of Ukraine (1648–1782 years)
 
Creator Губочкін, Микола П.
Ghubochkin, Mykola P.
 
Subject Кропивнянський козацький полк
Филон Джеджалій
Кропивна
козаки
Національна революція XVII ст.
Українська козацька держава
адміністративно-територіальний поділ
Kropyvna Cossack regiment
Fylon Dgedgaliy
Kropyvna
Cossacks
National revolution XVII century
Ukrainian Cossack state
administrative division
 
Description Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню проблеми
трансформації одного із полків Української козацької держави – Кропивнянського
полку.
В дисертації встановлено, що кропивнянське козацтво було складовою
частиною армії Б. Хмельницького, брало участь у козацьких повстаннях ХVІІ ст.,
бойових діях Національної революції XVII ст. Филон Джеджалій (майбутній
кропивнянський полковник) був двічі обраний наказним гетьманом на невеликий
термін – у битві під Жовтими Водами (1648 р.) та під час битви біля Берестечка
(1651 р.).
Розглянуто процес становлення та функціонування Кропивнянського
козацького полку як складової частини Української козацької держави. Відтворен о
військово-політичну та соціально-економічну еволюцію Кропивнянського полку
(сотні), здійснений аналіз природно-географічних та соціально-економічних умов
утворення полку, показана роль полкової старшини в історії України середини
XVII ст.
Зібрані і систематизовані відомості з архівних джерел доповнюють
накопичення генеалогічного матеріалу, що сприятиме подальшій розробці проблем
козацької історії.
Dissertation work is devoted to complex research of problem of transformation one
regiments of the Ukrainian Cossack state – Kropyvna regiment.
It is set in dissertation, that Kropyvna the Cossacks were component part of army
B. Khmelnytsky, took part in the Cossack revolts ХVІІ century, battle actions of National
revolution ХVІІ century. The Kropyvna colonel Filon Dgedgaliy was select by the order
hetman on a small term during a battle near Be restechko. The process of becoming and
functioning of the Kropyvna Cossack regiment is considered as component part of the
Ukrainian Cossack state. Military-political and socio-economic evolution of the Kropyvna
Сossack regiment (hundred) is reproduced, the analysis of natural-geographical and socioeconomic terms of formation of regiment is carried out, the role of regimental petty officer
in history of Ukraine is shown XVII ages.
The collected and systematized information from the archived sources complement
accumulation of genealogical material, which will be instrumental in subsequent
development of problems of Cossack history.
 
Date 2015-04-21T12:51:15Z
2015-04-21T12:51:15Z
2012-12-22
 
Type Thesis
 
Identifier Губочкін М. П. Трансформація Кропивнянського козацького полку в соціально-економічній та військово-політичній історії України (1648-1782 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук (07.00.01 - історія України) / М. П. Губочкін ; наук. кер. О. В. Колибенко. - Переяслав-Хм. : ФОП Лукашевич О. М., 2012. - 20 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/129
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.