Запис Детальніше

Академік АН УРСР А. М. Гродзинський (1926–1988) – організатор ботанічної науки

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Академік АН УРСР А. М. Гродзинський (1926–1988) – організатор ботанічної науки
Academician of the Academy of Sciences of Ukrainian SSR A. M. Grodzinsky (1926–1988) – the organizer of botanical science
 
Creator Давиденко, Марина М.
Davydenko, Maryna M.
 
Subject Гродзинський А. М.
алелопатія
інтродукція та акліматизація рослин
зелене будівництво й паркознавство
фітодизайн
медична ботаніка
ботанічний сад
Grodzinsky A. M.
allelopathy
introduction and acclimatization of plants
green building and study about parks
phytodesign
medical botany
botanical garden
 
Description Дисертацію присвячено комплексному дослідженню життя та діяльності видатного вченого-фізіолога рослин академіка АН УРСР Андрія Михайловича Гродзинського (1926–1988). У роботі
розкрито умови та ключові чинники формування наукового світогляду вченого, проаналізовано
його організаційну та науково-дослідну діяльність, з’ясовано та охарактеризовано основні
напрями його наукових досліджень. Для поглиблення історико-аналітичного дослідження
22
здійснено періодизацію життя і творчої діяльності вченого. Відтворити наукові інтереси
вченого вдалося завдяки дослідженню його більше 440 праць.
The thesis is devoted to complex research the life and work of an outstanding scientist and plant
physiologist Academician of the Academy of Sciences of Ukrainian SSR Andriy Myhailovych
Grodzinsky (1926–1988). The paper disclosed conditions and key factors of the scientific world outlook
of the scientist, his organizational analysis and research activities are disclosed and described the main
directions of his scientific researches. In order to deepen the historical and analytical study carried
periodization life and creative activity of the scientist. Display the scientific interests of the scientist
managed by the study he wrote more than 440 works.
 
Date 2015-04-22T07:57:39Z
2015-04-22T07:57:39Z
2014-01-18
 
Type Thesis
 
Identifier Давиденко М. М. Академік АН УРСР А. М. Гродзинський (1926 - 1988) - організатор ботанічної науки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.07 - історія науки і техніки / М. М. Давиденко ; наук. кер. Д. М. Гродзинський. - Переяслав-Хм. : Лукашевич О. М., 2014. - 22 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/131
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.