Запис Детальніше

Формування педагогічної готовності майбутні х фахівців пожежно-рятувальної служби до виховної роботи у підроз діла х

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування педагогічної готовності майбутні х фахівців пожежно-рятувальної служби до виховної роботи у підроз діла х
For mati on pedagogica l specialists of f ut ur e fire and rescue servi ces to educational wor k in sections
 
Creator Демченко, Анжела В.
Demchenko, Anzhela V.
 
Subject готовність
профес і йна пі дготовка
виховна робота у підрозділах
майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби
педагогічні умови
експериментальна програма
readiness
training
the experimental program
 
Description Дисертацію прис вячено проблемі формування педагог і чної готовност і
майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби до виховної роботи у
пі дрозді ла х ДСНС Укра їни. У роботі розг лянуто сучасну психолого-педагогі чну літературу з проблеми дослі дження, визначено особливост і
професійної д і яльності фахівців пожежно-рятувальної служби. З’ясовано
сутні сть, структуру, показники та рівні педагог ічної готовності майб утніх
фахівців пожежно-рят увальних служб до виховної роботи у пі дрозділах.
Проаналі зовано методолог і чні пі дходи до проблеми дослі дження.
Розроблено і впроваджено модель формування педагогічної готовності
майбутніх фа хівців пожежно-рятувальних служб до виховної роботи у
пі дрозді лах.
Теоретично обґрунтовані та експериментально перевірені педагог ічні
умови та експериментальна програма формування педагог ічної готовност і
майбутніх фа хівців пожежно-рятувальних служб до виховної роботи у
пі дрозді ла х ДСНС Укра їни. Апробація на практиці розробленої модел і
довела її рез ультативні сть та позитивну динаміку рівнів сформованост і
дослі джуваного феномену.
The t hes i s i s devoted to t he f or mat ion of fut ure profess i ona l s teaching fire
and rescue servi ces to educat iona l work in depart ments DSNS Ukra ine . This
art i c l e exa mines contemporary ps ychol ogi ca l and peda gogi ca l literat ure on t he
study , the peculiar i t i es of professiona l act ivit y spec ia li sts Fire and Rescue Servi ce.
The essence , struct ure, per for mance and educat iona l l eve l of fut ure spec i a lists Fi r e
and rescue services to educat iona l work in sections.
Ana lys i s of met hodologi ca l approaches to research. Design and
implementat i on of a mode l of pedagogi c al spec i a lists of fut ure fire and resc ue
servi ces to educat i ona l work in sect i ons.
Theoret i ca lly s ubsta nt iated and exper iment ally tested pedagogi ca l condi t ions
and e xper imenta l progra m on t he deve lopme nt of fut ure educat iona l spec ia li st fire
and rescue services to educat i ona l work in depart ments DSNS Ukra ine. Test ing in
pract i ce, t he de ve l oped mode l has proven i ts e ffect iveness and pos it ive dyna mics
of the l eve l s of t he st udi ed pheno me non.
 
Date 2015-04-22T08:41:04Z
2015-04-22T08:41:04Z
2013-12-30
 
Type Thesis
 
Identifier Демченко А. В. Формування педагогічної готовності майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби до виховної роботи у підрозділах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / А. В. Демченко ; наук. кер. О. І. Шапран. - Переяслав-Хм. : Лукашевич О. М., 2013. - 21 с.
http://176.105.99.186:8081/xmlui/handle/8989898989/132
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.