Запис Детальніше

Діяльність України у міжнародних організаціях (1991 – 2011 рр.) : історіографія

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Діяльність України у міжнародних організаціях (1991 – 2011 рр.) : історіографія
Ukraine activity in international organizations (1991 – 2011) : Historiography
 
Creator Дмитрушко, Олександр М.
Dmytrushko, Oleksandr M.
 
Subject міжнародна організація
зовнішня політика
історіографічна група
Європейський Союз
СНД
НАТО
an international organization
a foreign policy
an historiography group
EU
CIS
NATO
 
Description У дисертації досліджуються окремі аспекти зовнішньої політики України в роки
незалежності. Зокрема, приділяється увага історіографії діяльності України в
міжнародних організаціях у 1991-2011 рр. Дана проблема до теперішнього часу в
українській та зарубіжній історичній науці залишалася недостатньо вивченою.
Робота є однією з перших, в якій на основі аналізу наукової літератури, документів,
матеріалів періодичної преси, а також електронних засобів інформації
характеризуються основні тенденції, форми взаємодії України з розвитку
міжнародного співробітництва. Досліджено передумови входження України в
світове товариство. Окреслено засади зовнішньої політики, основні напрями та
геополітичні пріоритети України. Проаналізовано та систематизовано літературу з
проблеми стану висвітлення історії діяльності України в міжнародних організаціях,
здійснено їх класифікацію. Обґрунтовано основні історіографічні групи
накопичення знань про історію участі України в міжнародних інституціях у
науковій літературі.
The thesis research conducted certain aspects of foreign policy in Ukraine since
independence. In particular, attention is given to Ukraine of international organizations in
the 1991-2011. The work is one of the first works dedicated to new tendencies,
interdependence forms of Ukraine with the developmen t of international cooperation are
characterized that are based on the scientific literature, documents, periodicals and
electronic sources analysis. First papers elucidated the prerequisites of Ukraine integration
in world community, the work of Ukrainian and foreign scientists, publicists began more
precisely to delineate the basis of foreign policy, main directions and geopolitical priorities
of Ukraine.
Literature concerning the state of Ukraine elucidation activity history in international
organizations is systemized and analyzed, its classification is carried out. The main
historiography groups knowledge accumulation about Ukraine participation in
international organizations in scientific literature is analyzed.
 
Date 2015-04-22T08:57:10Z
2015-04-22T08:57:10Z
2015-02-17
 
Type Thesis
 
Identifier Дмитрушко О. М. Діяльність України у міжнародних організаціях (1991 - 2011 рр.) : історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / О. М. Дмитрушко ; наук. кер. А. П. Коцур. - Переяслав-Хм. : Лукашевич О. М., 2015. - 18 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/133
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.