Запис Детальніше

Культурно-освітня діяльність Російської Православної церкви в Південній Бессарабії в ХІХ – початку ХХ ст.

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Культурно-освітня діяльність Російської Православної церкви в Південній Бессарабії в ХІХ – початку ХХ ст.
The Cultural and educational activities of the Russian Orthodox church in South Bessarabia in XIX – beginning of XX cent.
 
Creator Єрич, Тетяна Г.
Jerych, Tetjana Gh.
 
Subject Бессарабія
Південна Бессарабія
Російська Православна церква
церковнопарафіяльна школа
єпархіальне училище
духовна освіта
духовна семінарія
культурно-освітня діяльність
Bessarabia
South Bessarabia
Russian Orthodox сhurch
parish school
diocesan college
spiritual education
theological seminary
cultural and educational activities
 
Description На основі репрезентативного кола опублікованих та архівних джерел, значного масиву
літератури в дисертації досліджені процеси становлення та розвитку системи духовної освіти в
Південній Бессарабії в ХІХ – початку ХХ ст., культурна діяльність Російської Православної
церкви в регіоні. Характеризується державна політика щодо духовно ї освіти, показана її еволюція.
З’ясовуються перетворення в системі духовної освіти під час реформ та контрреформ.
Простежується історія функціонування та вплив на населення краю церковнопарафіяльних шкіл,
єпархіальних училищ, Кишинівської духовної семінарії, визначаютьс я основні здобутки та
недоліки їхньої діяльності. Досліджені основні напрямки культурної діяльності Російської
Православної церкви в краї: функц іонування церковних товариств, становлення церковної
періодики. Аргументовано доводиться, що православне місцеве духовенство, маючи вагомий
вплив на населення, було провідником імперської політики на інкорпорованих землях поліетнічної
Бессарабії.
Based on the representative series of the published and archival sources, a large amount of the
literature thesis are investigated the processes of the formation and development of the system of the
spiritual education in South Bessarabia in XIX - beginning XX cent., cultural activities of the Russian
Orthodox church in the region. It is characterized the government policy on the spiritual education, it is
shown its evolution. It is investigated the changes in the system of the spiritual education during the
reforms and counter-reforms. It is traced the history of the functioning and impact on the population of
the province of the parish schools and diocesan colleges, Kishinev theological Seminary, it is identified
the main achievements and shortcomings in their work. It is stud ied the basic directions of the cultural
activities of the Russian Orthodox church in Bessarabia: functioning of the church societies, the formation
of the church periodicals. It is argued that the orthodox local clergy, having the significant impact on the
population, was the guide of the imperial policy on the incorporated territory of the multicultural
Bessarabia.
 
Date 2015-04-29T08:41:43Z
2015-04-29T08:41:43Z
2014-04-28
 
Type Thesis
 
Identifier Єрич Т. Г. Культурно-освітня діяльність Російської Православної церкви в Південній Бессарабії в ХІХ - початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Т. Г. Єрич ; наук. кер. Л. Ф. Циганенко. - Переяслав-Хм. : Лукашевич О. М., 2014. - 20 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/135
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.