Запис Детальніше

Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутнього менеджера туризму в позааудиторній діяльності

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутнього менеджера туризму в позааудиторній діяльності
Pedagogical conditions of future tourism manager professional self-improvement during out of classroom activity
 
Creator Загнибіда, Раїса П.
Zahnybida, Raisa P.
 
Subject позааудиторна діяльність
самовдосконалення
професійне самовдосконалення
професійне самовдосконалення менедж ера туризму
педагогічні умови професійного самовдосконалення
менеджер туризму
self-improvement
professional self-improvement
tourism manager professional self-improvement
out of classroom activity
pedagogical conditions
 
Description Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми
професійного самовдосконалення майбутніх менеджерів туризму у
позаудиторній діяльності. У роботі проаналізовано стан розробки проблеми у
педагогічній теорії та практиці діяльності вищої школи; уточнено та з'ясовано
сутність дефініції «професійне самовдосконалення менеджера туризму»;
розроблено та експериментально перевірено модель і педагогічні умови
професійного самовдосконалення менеджера туризму у позааудиторній
діяльності; визначено критерії, рівні та показники професійного
самовдосконалення майбутнього менеджера туризму; розроблено методичні
рекомендації для викладачів щодо професійного самовдосконалення
менеджера туризму в умовах поза аудиторної діяльності.
This scientific thesis is a theoretic-experimental research of the problem of
future tourism manager professional self -improvement during out of classroom
activity. The state of the problem’s investigation in pedagogical theory and higher
school practice activity has been analyzed in this work; the sense of such definitions
as «elf-improvement», «professional self-improvement» has been clarified; the
sense of such definition as «tourism manager professional self-improvement» has
been identified; a model and pedagogical conditions of future tourism manager
professional self-improvement during out of classroom activity have been worked
out and experimentally approved; criteria, levels and points of future tourism
manager professional self-improvement have been identified; methodological
recommendations of future tourism manager professional self-improvement during
out of classroom activity for teaching staff have been worked out.
 
Date 2015-05-05T09:04:56Z
2015-05-05T09:04:56Z
2014-02-27
 
Type Thesis
 
Identifier Загнибіда Р. П. Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутнього менеджера туризму в позааудиторній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Р. П. Загнибіда ; наук. кер. Г. Я. Майборода. - Переяслав-Хм. : Лукашевич О. М., 2014. - 19 с.
http://176.105.99.186:8081/xmlui/handle/8989898989/137
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.