Запис Детальніше

Формування комунiкативної культури майбутніх аграрiїв у процесі професiйної підготовки

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування комунiкативної культури майбутніх аграрiїв у процесі професiйної підготовки
Communicative culture formation of future agrarians in process of vocational training. Manuscript
 
Creator Зуєнко, Неля О.
Zuienko, Nelia O.
 
Subject комунікативна к ультура
комунікативна компетентність
студенти-аграрії
специфіка комунікативної діяльності майбутнього аграрія
професійна підготовка
communicative culture
communicative competence
agrarian students
specificity of communicative activity of future agrarians
vocational training
 
Description Дисертація присвячена актуальній проблемі теорії і методики професійної
освіти – формуванню комунікативної культури майбутніх аграріїв у навчально-виховному процесі ВНЗ. У роботі здійснено історико-педагогічний аналіз проблеми
формування комунікативної культури особистості, виявлено провідні теоретичні
підходи до проблеми формування комунікативної культури фахівця – філософський,
соціологічний, етичний, психолого-педагогічний. У дослідженні з’ясовано
специфіку комунікативної культури майбутніх аграріїв; доведено, що результатом її
формування є комунікативна компетентність студента-аграрія. На підставі науково-теоретичного аналізу проблеми та вивчення стану сформованості комунікативної
культури студентів-аграріїв розроблено модель формування комунікативної
культури майбутніх аграріїв та здійснено її дослідно-експериментальну оцінку.
The thesis is devoted to an actual problem of the theory and vocational training
technique – communicative culture formation of the future agrarians in teaching and
educational process of High School. In the work the historically -pedagogical analysis of a
problem of communicative culture formation of a personality is carried out, the leading
theoretical approaches to a problem of communicative culture formation of an expert –
philosophical, sociological, ethical, psychologycally-pedagogical are revealed. In the
research the specificity of communicative culture of the future agrarians is defined; it is
proved that the result of its formation is communicative competence of a student-agrarian.
On the basis of the scientifically-theoretical analysis of a problem and condition studying
of communicative culture formation of the students-agrarians in the thesis the model of
communicative culture formation of the future agrarians is developed and the research
estimation of its is carried out.
 
Date 2015-05-05T11:21:01Z
2015-05-05T11:21:01Z
2012-03-17
 
Type Thesis
 
Identifier Зуєнко Н. О. Формування комунікативної культури майбутніх аграріїв у процесі професійної підготовки : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. педагог. наук (13.00.04 - теорія та методика професійної освіти) / Н. О. Зуєнко ; наук. керівник С. О. Кубіцький. - Переяслав-Хм. : Наук. світ, 2012. - 18 с.
http://176.105.99.186:8081/xmlui/handle/8989898989/139
 
Language other
 
Publisher Науковий світ