Запис Детальніше

Виховання «важких» дітей у педагогічних системах С.Т. Шацького та А.С. Макаренка

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Виховання «важких» дітей у педагогічних системах С.Т. Шацького та А.С. Макаренка
«Difficult» children’s education in S. Shatskyi’s and A. Makarenko’s pedagogical systems
 
Creator Іващенко, Катерина В.
Ivashchenko, Kateryna V.
 
Subject «важкі» діти
виховання
концепції виховання
педагогічна система
зміст
форми
засоби виховання
«difficult» children
education
conceptions of education
pedagogical system
content
forms
means of education
 
Description У дисертації на основі аналізу філософської, психологічної, соціологічної і
педагогічної літератури уточнено зміст поняття «важкі» діти тобто діти, що
характеризуються негативною спрямованістю особистості, морально -правовими
та специфічно-психічними відхиленнями, які зумовлюють деформацію
особистості, спотворюють характер її спілкування з соціумом і спосіб поведінки,
зумовлюють негативне ставлення до інших людей, надмірну вразливість,
негативізм, егоцентризм, опір звичайним виховним впливам. Розкрито сутність
поняття «педагогічна система», що являє собою комплекс взаємозалежних заходів
і способів педагогічної діяльності, о рієнтованої на формування й розвиток
особистості відповідно до соціального замовлення. Визначено чинники, які
справили пріоритетний вплив на формування педагогічних поглядів
С.Т. Шацького і А.С. Макаренка у перші десятиліття ХХ ст.; з’ясовано зміст їхніх
теоретичних підходів до виховання «важких» дітей, що набули реалізації у
створених ними педагогічних системах. Простежено еволюцію форм ування
педагогічних поглядів С.Т. Шацького і А.С. Макаренка, розкрито провідні
положення розроблених ними концепцій виховання; розкрито форми і засоби
виховання «важких» дітей у педагогічних системах.
The content of the notion «difficult» children having characteristics of personality
negative direction, moral and legal, specifically psychical aberrations that cause
personal deformation, change the character of intercourse with socium and behav ior,
result in negative attitude to other people, excessive sensitiveness, negativism,
egocentrism, usual educational influences resistance were specified based on
philosophical, psychological, sociological and pedagogical literature analysis in the
thesis. The essence of the notion «pedagogical system» as a complex of interdependent
measures and methods of pedagogical activity oriented on personal formation and
development according to social order was revealed. Factors that influenced the
formation of S. Shatskyi’s and A. Makarenko’s educational views in the first decade of
XX century were defined; content of their theoretical approaches to «difficult»
children’s education that realized in created pedagogical systems was cleared up.
Evolution of S. Shatskyi’s and A. Makarenko’s educational views formation was
followed; main principles of created education conceptions were highlighted; forms and
means of «difficult» children’s education in pedagogical systems were discovered.
 
Date 2015-05-05T11:54:50Z
2015-05-05T11:54:50Z
2012-02-15
 
Type Thesis
 
Identifier Іващенко К. В. Виховання "важких" дітей у педагогічних системах С. Т. Шацького та А. С. Макаренка : автореферат дисертації на здобуття наукового степеня кандидата педагогічних наук (13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки) / К. В. Іващенко ; наук. кер. Н. С. Побірченко. - Переяслав-Хм. : Наук. світ, 2012. - 20 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/140
 
Language other
 
Publisher Науковий світ