Запис Детальніше

Підготовка майбутніх учителів до виховання в учнів духовно-моральних цінностей

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Підготовка майбутніх учителів до виховання в учнів духовно-моральних цінностей
Preparation of future teachers to education for the students of spiritually-moral values
 
Creator Ковровський, Ігор Г.
Kovrovskyi, Ihor H.
 
Subject духовно-моральні цінності
виховання духовно-моральних цінностей
духовно-моральне середовище
професійна підготовка майбутнього вчителя
освітньо-виховний процес
spiritual-moral values
upbringing of spiritual and moral values
professional pedagogical preparation
educational process
the spiritual-moral environment
 
Description Дисертацію присвячено дослідженню системи сучасної підготовки вчителів до
виховання в учнів духовно-моральних цінностей у процесі викладання курсів
духовно-морального спрямування.
Здійснено теоретичний аналіз сукупності педагогічних і психологічних понять,
які розкривають сутність та поглиблюють розуміння духовно-моральних цінностей
як компоненту загальної культури особистості; обґрунтовано провідні компоненти
системи підготовки фахівців до викладання курсів духовно-морального
спрямування у вітчизняних закладах освіти; критерії та рівні готовності майбутніх
учителів до виховання в учнів духовно-моральних цінностей як показник їхньої
професійної компетентності. У структурі моделі представлено мотиваційно-
ціннісний, когнітивний, комунікативний, креативний та рефлексивний компоненти,
а також виділено репродуктивний, технологічний і творчий рівні готовності
майбутніх учителів до виховання в учнів духовно-моральних цінностей.
Виокремлено та обґрунтовано різні види професійної підготовки учителів до
виховання в учнів духовно-моральних цінностей: підготовка педагогів засобами
проблемно-тематичних курсів при інституті післядипломної освіти педагогічних
кадрів, запровадження факультативних курсів для студентів вищих навчальних
закладів, організація післякурсової освіти педагогічних кадрів та оптимальної
системи контролю, запровадження відповідних навчальних курсів для студентів,
здобуття педагогічної освіти духовними особами, створення регіонального опорного
навчального закладу з питань духовно-морального виховання учнів, відкриття у
вищих закладах освіти факультетів та відділень духовного спрямування, підготовка
студентів-релігієзнавців тощо.
A theoretical analysis of the pedagogical and psychological concepts is carried out,
which explains the essence and deepens the understanding of spiritual and moral values as
a part of the overall culture of a personality; leading components of the system of training
teachers to teach courses of moral and spiritual orientation in public schools, criteria and
levels of formation of future teachers for education students' spiritual and moral values as
a measure of their professional competence are proved. Its structure presents motivational
and evaluative, cognitive, communicative, creative and reflective components, and
selected reproductive, technological and creative levels of its operating by teachers as
well.
Different types of training teachers to educate the students of spiritual and moral
values are identified and justified: the training of teachers at problem-themed courses at
the Institute of Postgraduate Education of teachers, the introduction of elective courses for
students in higher education, the organization of postgraduate education of teachers and its
optimal control, the provision of appropriate training courses for students, pedagogical
educations of persons with spiritual education, creation of a regional institution of spiritual
and moral education of the students, opening in higher education faculties and departments
of spiritual direction, the preparation of students in religious studies, etc.
 
Date 2015-05-26T10:05:38Z
2015-05-26T10:05:38Z
2013-02-14
 
Type Thesis
 
Identifier Ковровський І. Г. Підготовка майбутніх учителів до виховання в учнів духовно-моральних цінностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти) / І. Г. Ковровський ; наук. кер. А. П. Розсоха. - Переяслав-Хм. : ФОП Лукашевич О. М., 2013. - 20 с.
http://176.105.99.186:8081/xmlui/handle/8989898989/147
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.