Запис Детальніше

Охорона та збереження пам’яток історії та культури в Україні 1991– 2012 рр. : історіографія

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Охорона та збереження пам’яток історії та культури в Україні 1991– 2012 рр. : історіографія
The protection and conservation of monuments of history and culture in Ukraine 1991– 2012 : historiography
 
Creator Комарницька, Ірина Ю.
Komarnytska, Iryna Yu.
 
Subject пам’ятка історії
пам’ятка культури
охорона об’єктів культурної спадщини
конвенція
реновація
реставрація
багателізація
historical monument
cultural monument
protection of cultural heritage
convention
renovation
restoration
bahatelization
 
Description У дисертації проаналізовано стан висвітлення охорони нерухомих
пам’яток історії та культури в історіографії впродовж періоду незалежності.
Розглянуто рівень
дослідженості проблем
нормативно-правового
15
забезпечення пам’яткохоронної справи. Здійснено історіографічний аналіз
пам’яткоохоронної діяльності органів влади, науково-дослідних установ та
громадських організацій в Україні. Показано стан дослідженості
регіональних особливостей проведення заходів по охороні нерухомих
пам’яток історико-культурної спадщини, розглянуто теоретичні та
практичні питання охоронного зонування, визначення історичних ареалів
населених міст. Проаналізовано погляди науковців на стан охорони та
збереження окремих груп пам’яток.
Had analized the condition of the coverage of historical and cultural
monuments preservation in the contemporary historiography. The state coverage
of major issues of normative-legal support for the protection of the cultural
heritage. Had analyzed the condition of historiographical understanding of the
role of research institutions and public organizations in the preservation of
historical and cultural monuments in Ukraine. Had showed condition of
coverege the regional specific of measures for the protection of historical and
cultural heritage, the theoretical and practical aspects of security zoning,
identifying historical areas populated cities. Had analyzed the views of scholars
on the state of conservation and preservation of certain groups of monuments.
 
Date 2015-05-26T11:26:06Z
2015-05-26T11:26:06Z
2013-05-20
 
Type Thesis
 
Identifier Комарницька І. Ю. Охорона та збереження пам'яток історії та культури в Україні 1991– 2012 рр.: історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни) / І. Ю. Комарницька ; наук. кер. Д. Ф. Розовик. - Переяслав-Хм. : ФОП Лукашевич О. М., 2013. - 17 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/149
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.