Запис Детальніше

Коренізація в Кримській АРСР у 20– 30-х роках ХХ століття

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Коренізація в Кримській АРСР у 20– 30-х роках ХХ століття
Korenizatsia in the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic (ASSR) in 1920– 1930s.
 
Creator Кондратюк, Григорій М.
Kondratiuk, Hryhorii M.
 
Subject коренізація
Кримська АРСР
кримські татари
національні меншини
національні райони
переселенці
рееміграція
антирелігійна політика
земельна реформа
національні лікарні
korenizatsia
the Crimean ASSR
Crimean Tatars
national minorities
national regions
resettlers
remigration
anti-religious policy
land reform
national hospitals
 
Description У дисертації вивчається політика коренізації міжвоєнної доби: напрями,
характер, цілі стосовно різних народів. Охоплено територію Кримської АРСР, у
межах якої коренізація мала суттєву специфіку. Відтворено адміністративний,
управлінський, економічний, соціальний та гуманітарний компоненти коренізації,
показано внесок різних етнічних еліт. Проаналізовано комплекс заходів коренізації
стосовно кримських татар, євреїв, німців, естонців, поляків і болгар, циган.
Показано суттєві відмінності в наявності практичних методів коренізації стосовно
різних народів. Центральним напрямом коренізації став комплекс заходів щодо
кримських татар. Проаналізовано створення та діяльність кримськотатарських
національних районів та сільських рад, формування національного пролетаріату,
радянських службовців, лікарень, культурних та освітніх закладів. Показано
здійснення коренізації в галузі промисловості, сільського господарства, медицини та
культури. Татаризація включала як суттєві досягнення так і прорахунки.
Обґрунтовується висновок про необхідність врахування досвіду коренізації
міжвоєнної доби в Криму в сучасній етнополітиці в Україні.
Policy of korenizatsia, namely, its main trends, character and purposes concerning
different nations in the interwar period is investigated in the dissertation. The research
encompasses the territory of the Crimean ASSR where korenizatsia had important specific
features. Administrative, economic, social and humanitarian components of korenizatsia
were reconstructed; contribution of different ethnic elites was described. Korenizatsia
undertakings concerning Crimean Tatars, Jews, Germans, Estonians, Poles and Bulgarians,
Gipsies were analysed. It was shown there had been considerable differences in sets of
practical methods of korenizatsia regarding different nations. A complex of measures
concerning Crimean Tatars became the central line for korenizatsia. Creation and activity
of Crimean Tatar national districts and village councils, formation of national proletariat
and Soviet employees, development of hospitals, cultural and educational establishments
were analysed. Realisation of korenizatsia in the field of industry, farming, medicine and
culture was shown. Tatarizatsia involved considerable achievements, as well as
miscalculations. The conclusion about the necessity to take into account experience of
Crimean interwar korenizatsia in modern ethnic policy in Ukraine was substantiated.
 
Date 2015-05-26T11:54:01Z
2015-05-26T11:54:01Z
2015-03-13
 
Type Thesis
 
Identifier Кондратюк Г. М. Коренізація в Кримській АРСР у 20– 30-х роках ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора іст. наук : 07.00.01 – історія України / Г. М. Кондратюк ; наук. конс. І. І. Дробот. - Переяслав-Хм. : Лукашевич О. М., 2015. - 36 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/150
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.