Запис Детальніше

Формування готовності до майбутньої професійної діяльності вчителів початкових класів у комплексі «училище – університет»

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування готовності до майбутньої професійної діяльності вчителів початкових класів у комплексі «училище – університет»
Conformation of preparedness for future professional activity of primary school teachers in «college-university»
 
Creator Костюченко, Людмила В.
Kostiuchenko, Liudmyla V.
 
Subject готовність
професійна підготовка
комплекс «училище – університет»
неперервна освіта
готовність учителя початкових класів
формування готовності до професійної діяльності в умовах навчального комплексу
preparedness
professional education
«college-university» complex
continuous education
preparedness of primary school teachers in «college- university»
conformation of preparedness for future professional activities in terms of training complex
 
Description Дисертацію присвячено проблемі формування готовності до майбутньої
професійної діяльності вчителів початкових класів у комплексі «училище –
університет». У роботі розглянуто наукову літературу з даної проблеми та
досліджено поняття професійної готовності вчителя початкових класів.
Визначено структуру, критерії, показники та рівні готовності майбутніх
учителів початкових класів до професії.
Проаналізовано методологічні підходи до проблеми формування
готовності до майбутньої професійної діяльності вчителів початкових класів у
комплексі «училище – університет». Розроблено і впроваджено модель
формування готовності до майбутньої професійної діяльності вчителів
початкових класів у комплексі «училище – університет».
Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні
умови професійної підготовки вчителя початкових класів в умовах комплексу
«училище – університет». Забезпечено послідовну реалізацію комплексної
програми із дотриманням принципу наступності.
The thesis is devoted to the problem of Conformation of preparedness for
future professional activity of primary school teachers in «college-university». The
paper considers the source base and examines the concept of professional readiness
primary school teacher. There were determinate the structure, criteria, indicators and
levels of future primary school teachers.
Analyzed of methodological approaches of the problem of Conformation of
preparedness for future professional activity of primary school teachers in «college-
university». Developed and implemented a model of Conformation of preparedness
for future professional activity of primary school teachers in «college-university».
Theoretically grounded and tested educational facilities for professional
training of school teachers in «college-university». There were ensured consistent
implementation of a comprehensive program with the principle of continuity.
 
Date 2015-05-28T06:33:34Z
2015-05-28T06:33:34Z
2013-05-21
 
Type Thesis
 
Identifier Костюченко Л. В. Формування готовності до майбутньої професійної діяльності вчителів посаткових класів у комплексі "училище - університет" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти) / Л. В. Костюченко ; наук. кер. О. І. Шапран. - Переяслав-Хм. : ФОП Лукашевич О.М., 2013. - 19 с.
http://176.105.99.186:8081/xmlui/handle/8989898989/151
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.