Запис Детальніше

Науковий простір та професійна діяльність академіка О. П. Маркевича (1905 – 1999 рр.)

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Науковий простір та професійна діяльність академіка О. П. Маркевича (1905 – 1999 рр.)
Scientific and professional work space academician O. P. Markevycha (1905 - 1999 years)
 
Creator Кратко, Ольга В.
Kratko, Olha V.
 
Subject Маркевич О. П.
науково-організаційна робота
педагогічна діяльність
зоологія
паразитологія
паразитофауна
Markevych O. P.
scientific and organizational work
educational activities
zoology
parasitology
parasite
 
Description Дисертація присвячена комплексному дослідженню наукового
простору та професійній діяльності видатного українського вченого в галузі зоологічної науки О.П.Маркевича. У роботі вперше подається періодизація творчого шляху вченого, розкрито
умови та ключові чинники формування його наукового світогляду, з’ясовано та
охарактеризовано наукову та організаційну роботу О.П.Маркевича в науково-дослідних установах АН УРСР, виявлені найважливіші етапи педагогічної діяльності вченого,
проаналізовано основні напрямки наукових досліджень вченого в галузі зоологічної науки,
показано внесок О.П.Маркевича в розвиток вітчизняної і світової паразитології.
The thesis deals with the study of space science and careers of prominent Ukrainian scientist
in the field of Zoological science O.P.Markevycha. For the first time periods is a creative way
scientist; disclosed terms and key factors influenced his scientific outlook, found and described the
scientific and organizational work O.P.Markevycha at research institutions USSR identified critical
stages of educational activities of the scientist, analyzes the main areas of research scientist in the
25
field
of
zoological
science;
shown O.P.Markevycha
contribution
to
the
development of national and global parasitology.
 
Date 2015-05-28T07:23:40Z
2015-05-28T07:23:40Z
2012-12-24
 
Type Thesis
 
Identifier Котовський Р. В. Село західних областей України : соціальні трансформації (вересень 1939 - червень 1941років) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук (07.00.01 - історія України) / Р. В. Котовський ; наук. кер. Н. Ж. Коростіль. - Переяслав-Хм. : ЛІК, 2012. - 21 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/153
 
Language other
 
Publisher ЛІК