Запис Детальніше

Вплив етнонаціональних та регіональних відносин на розвиток поліетнічного соціуму

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив етнонаціональних та регіональних відносин на розвиток поліетнічного соціуму
The influence of ethno-national and regional relations on the development of a multi-ethnic society
 
Creator Максименюк, Марина Ю.
Maksymenjuk, Maryna Ju.
 
Subject етнонаціональні відносини
регіональні відносини
поліетнічний соціум
цивілізаційні тенденції
соціально-філософський дискурс
етнічні групи
типологія конфліктів
український етнонаціональний фактор
інформаційно-культурна єдність
ethno-national relations
regional relations
multi-ethnic society
socio-philosophical discourse
ethnic groups
types of conflict
Ukrainian ethnonational factor
information and cultural unity
 
Description Дисертація присвячена соціально-філософському аналізу впливу етнонаціональних конфліктів на розвиток поліетнічного соціуму в контексті сучасних цивілізаційних тенденцій. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади аналізу етнонаціональних конфліктів в умовах сучасних цивілізаційних тенденцій, зокрема представлено соціально-філософський дискурс розвитку поліетнічного соціуму в умовах сучасних цивілізаційних тенденцій; розкрито наукові підходи до вивчення інтересів етнічних груп у контексті поліетнічного соціуму; методологічні засади аналізу типології етнонаціональних конфліктів у сучасну епоху. У роботі розкрито саморозгортання етнонаціональних конфліктів у контексті розвитку сучасного поліетнічного соціуму, а саме, виявлення шляхів подолання причин етнонаціональних конфліктів як рушійної сили розвитку поліетнічного соціуму; механізм саморозгортання етнонаціональних конфліктів в умовах сучасних інтеграційно-дезорганізаційних процесів; виявлено фактори, стратегії і методи урегулювання етнонаціональних конфліктів в умовах сучасних цивілізаційних тенденцій. У роботі виявлено детермінанти оптимізації розвитку поліетнічного соціуму як результат подолання сучасних етнонаціональних конфліктів, виявлено місце і роль українського етнонаціонального фактора у стабілізації поліетнічного соціуму Об'єднаної Європи і світу; напрями та шляхи подолання етнонаціональних конфліктних ситуацій в умовах становлення інформаційно-культурної єдності світової спільноти.
Thesis is devoted to the social and philosophical analysis of the impact of ethno-national and regional conflicts in the development of a multi-ethnic society in the context of modern civilization trends. Theoretical and methodological basis of the analysis of ethno-national conflicts in modern civilization trends are substantiated , in particular the socio-represented philosophical development discourse multiethnic society in the conditions of modern civilization trends is shown; scientific approaches to the study of the interests of ethnic groups in the context of a multi-ethnic society are disclosed : methodological basis of the analysis of typology of ethno-national conflict in the modern era.
The paper disclosed the questions self-development of ethno-national conflicts in the context of modern multi-ethnic society , namely the identification of ways to overcome the causes of ethno-national conflict as a driving force of development of a multi-ethnic society; mechanism of self-development of ethno-national conflicts in modern integration and disorganization processes; factors, strategies and methods of settlement of ethno-national conflicts in modern civilization trends are disclosed.
The paper identified the determinants of optimizing the development of a multi-ethnic society as a result of overcoming the modern ethno-national conflicts; the place and role of Ukrainian ethno-national factor in the stabilization of a multi-ethnic sotsuma United Europe and the world is found ; directions and ways to overcome ethnic and national conflicts in the conditions of information and cultural unity of the world community are shown.
 
Date 2015-05-28T08:44:52Z
2015-05-28T08:44:52Z
2014-01-01
 
Type Thesis
 
Identifier Максименюк М. Ю. Вплив етнонаціональних та регіональних відносин на розвиток поліетнічного соціуму : автореф. дис. на здобут. наук. ступ. канд. філософ. наук : 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / М. Ю. Максименюк ; наук. кер. В. Г. Воронкова. - Переяслав-Хм. : Запорізька держ. інжен. академія, 2014. - 20 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/159
 
Language other
 
Publisher Запорізька державна інженерна академія