Запис Детальніше

Православне духовенство Київської єпархії наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. : соціально-економічні та політичні виміри

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Православне духовенство Київської єпархії наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. : соціально-економічні та політичні виміри
Orthodox priesthood of Kyiv eparchy in late 18th - early 20th centuries : social, economic and political aspects
 
Creator Кузнець, Тетяна В.
Kuznets, Tetiana V.
 
Subject Київська єпархія
парафіяльне духовенство
православне сільське духовенство
імперський період
духовна освіта
адміністративно- територіальна структура
Київська духовна консисторія
Святійший Синод
Kyiv eparchy
priesthood
orthodox country priesthood
imperial period
religious education
administrative structure
Kyiv religious consistory
Holy synod
 
Description На основі широкого кола історичних джерел (опублікованих та нововведених
до наукового обігу архівних матеріалів) в дисертації реконструйована єпархіальна
структура Православної Церкви, прослідковано процес упорядкування церковного
життя на інкорпорованих Російською державою українських землях в імперський
період. Основна увага зосереджена на кількісних та якісних характеристиках
парафіяльного духовенства, показано еволюційні зміни його статусу, стосунків з
переважною більшістю населення українських земель – селянством.
Прослідковується державна політика щодо Православної Церкви та увиразнюється
її вплив на найнижчу ланку в структурі єпархіального управління – сільське
православне духовенство. Досліджена система духовної освіти в Київській єпархії
та показана еволюція освітнього рівня сільського духовенства. Показано, що
матеріальне благополуччя православного священства визначалося російською
владою і було важливим чинником одержавлення церкви. Аргументовано
доводиться, що саме сільське духовенство, яке з привілейованих суспільних станів
було найближче до народу, найбільше впливало на його духовно-моральний стан.
На прикладі православного парафіяльного духовенства Київської єпархії показано
еволюцію церкви у соціально-економічному аспекті, її внутрішні перетворення в
періоди суспільних реформ і контрреформ, підкреслено заслуги церкви в
покращенні духовного життя суспільства.
Using a great number of sources (published and newly introduced into archive
materials) the dissertation reconstructs the eparchial structure of the orthodox church,
outlines the process of regulating church life in Ukrainian territories incorporated by
Russia in the imperial period . The major attention is focused on qualitative and
quantitative characteristics of priesthood, evolutionary changes of its status, attitude
towards Ukrainian peasantry. The dissertation describes the state policy concerning the
orthodox church and emphasizes its influence on the lowest part of the eparchial
management - the country orthodox priesthood. The system of religious education in
Kyiv eparchy and the evolution of the educational level of the country priesthood have
been researched. It has been proven that the level of welfare of the orthodox priesthood
was determined by Russian authorities and was an important factor of making the church
part of the state. The arguments have been given that it was the country priesthood that
influenced the moral condition of people most of all. Using the example of the orthodox
priesthood of Kyiv eparchy the research shows the evolution of the church in social and
economic aspects, its inner transformations in the periods of social reforms, emphasizes
the contribution of the church in improving the religious life of the community.
 
Date 2015-06-02T12:11:54Z
2015-06-02T12:11:54Z
2013-10-14
 
Type Thesis
 
Identifier Кузнець Т. В. Православне духовенство Київської єпархії наприкінці XVIII - на початку XX ст. : соціально-економічні та політичні виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. іст. наук (07.00.01 – історія України) / Т. В. Кузнець ; наук. кер. А. М. Киридон. - Переяслав-Хм. : Візаві, 2013. - 41 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/163
 
Language other
 
Publisher Візаві