Запис Детальніше

Розвиток природознавства на теренах України в ХVІІ – на початку ХХІ ст. : витоки, еволюція народної і наукової термінології

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розвиток природознавства на теренах України в ХVІІ – на початку ХХІ ст. : витоки, еволюція народної і наукової термінології
Development of the natural sciences in XVII – early XXI century on the territory of Ukraine : sources, evolution of the folk and scientific terminology
 
Creator Куйбіда, Віктор В.
Kuibida, Viktor V.
 
Subject розвиток
природознавство
народні знання
еволюція
витоки
народна і наукова термінологія
періодизація
development of the natural sciences
folk sciences
evolution
sources
folk and scientific terminology
periodization
 
Description У дисертації досліджено становлення та розвиток наукової і народної
термінології в коеволюції з природничими науками на теренах України в ХVІІ – на
початку ХХІ ст. Виділено основні етапи еволюції природознавства, найважливіші
відкриття та імена вчених, які відіграли вирішальну роль у природничій науці та
формуванні її термінології. Простежено еволюцію уявлень людини про природу на
тлі історичного розвитку у взаємозв’язку зі змінами в її мисленні. Відтворено
історію становлення народних назв основних груп тварин та несистематичних
термінів і понять на позначення анатомії, морфології, фізіології, хворобливих станів
людей і тварин, анатомо-фізіологічних, психологічних, поведінкових особливостей
дітей, екологічних, фізико-хімічних понять. У роботі відстежено ротацію наукових і
народних зоонімів у ХХ – на початку ХХІ ст., зіставлено народне зоологічне
називництво з процесами топонімо- та антропонімотворення, висвітлено їх роль у
визначенні етапів розвитку виробничої культури, етногенезу в цілому.
The thesis is devoted to the formation and development of the scientific and folk
terminology in the coevolution with the natural sciences on the territory of Ukraine in
XVII – early XXI century. The dissertation determines the main stages of the evolution of
the natural sciences, the most important discoveries and scientists` names which
performed the key role in the natural sciences and the formation of its terminology. The
author analyzed the evolution of people’s ideas about nature in the historical development
in the interrelation with the human thinking alterations. The research reveals the history of
the formation of folk names for the main groups of animals and non-systemic terms for
anatomy and morphology, physiology and sickness conditions of the human beings and
animals, anatomical-physiological, psychological, behavioral characteristics of the
children, ecological and physic-chemical notions. The paper investigates the rotation of
the folk and scientific zoonyms in XX – early XXI century, it performs the comparative
analysis of the formation of folk zoonyms together with toponyms and anthroponyms
formation, it shows their role in outlining the stages of the formation process of industrial
culture and ethnogenesis itself.
 
Date 2015-06-03T11:32:09Z
2015-06-03T11:32:09Z
2012-10-29
 
Type Thesis
 
Identifier Куйбіда В. В. Розвиток природознавства на теренах України в ХVІІ-на початку ХХІ ст. : витоки, еволюція народної і наукової термінології : автореферат дисертації на здобуття наук. ступ. доктора історичн. наук. (07.00.07-історія науки і техніки) / В. В. Куйбіда ; наук. керівн. В. П. Коцур. - Переяслав-Хм. : ФОП Лукашевич О. М., 2012. - 47 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/168
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.