Запис Детальніше

Соціально-правовий статус місцевого населення Райхскомісаріату «Україна» (1941 – 1944 рр.)

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Соціально-правовий статус місцевого населення Райхскомісаріату «Україна» (1941 – 1944 рр.)
Social and legal status of the local population in Reichskommissariat «Ukraine» (1941 - 1944 years)
 
Creator Куницький, Михайло П.
Kunytskyi, Mykhailo P.
 
Subject нацистський окупаційний режим
гітлерівська окупаційна політика
Райхскомісаріат «Україна»
соціально-правовий статус
місцеве населення
мирові суди
кримінальні суди
Nazi occupation regime
Hitler's occupation policies
Reichskommissariat "Ukraine"
social - legal status
locals
magistrates' courts
criminal courts
 
Description У дисертації, з урахуванням надбань вітчизняної та зарубіжної історіографії, на
широкій і репрезентативній джерельній базі викладено результати дослідження соціально –
правового статусу різних категорій місцевого населення, яке мешкало на теренах найбільшого за
територією окупаційного адміністративного формування – Райхскомісаріату «Україна» – у 1941 –
1944 рр.
У дисертації здійснено спробу комплексного аналізу соціально-правового статусу всіх
категорій місцевого населення в межах РКУ. Відтворено форми й методи легітимації окупаційного
режиму в різних ділянках суспільного життя, окреслено основні моделі поведінки місцевого
соціуму в новому правовому полі. Завдяки міждисциплінарним методологічним підходам,
поєднанню дослідницького інструментарію соціальної історії та правознавства здійснено
реконструкцію явищ окупаційної доби, які перебувають на стику соціальних і юридичних
складових і максимальною мірою позиціонують реальне становище мешканців РКУ в умовах
«нового порядку». На підставі всебічного аналізу правового поля, у якому існувало українське
суспільство, набула подальшого розвитку низка теоретичних положень, що інтерпретують
гітлерівську окупаційну політику як систему комплексних заходів адміністрації РКУ у сфері
експлуатації потенціалу захопленої території, її поетапної підготовки до перетворення на
«життєвий простір» для німецького народу. Сформульовано аргументовані теоретичні положення,
що суттєво поглиблюють та уточнюють знання про сутнісні характеристики нацистського
окупаційного режиму, повсякденне буття українського суспільства в підокупаційну добу.
In the dissertation, taking into account the achievements of domestic and foreign historiography on
the wide and representative resource basis presents the results of research of social - legal status of the
various categories of the local population, which lived in the territory of the largest in terms of area
occupation administrative formation - Reichskommissariat "Ukraine" - in 1941 - 1944 years.
In the dissertation made an attempt to analysis the complex social and legal status of all categories
of the local population who lived within the CGS. Were reconstructed forms and methods of legitimizing
the occupation regime in various areas of public life, outlines the basic behavior patterns of local society
in the new legal framework. Thanks to interdisciplinary methodological approach combining research
tools of social history and law reconstructed events of the occupation period, which are at the intersection
of social and legal components and maximum degree position real situation of the inhabitants of the CGS
in the "new order." Based on the comprehensive analysis of the legal framework in which there were
Ukrainian society were further developed a number of theoretical positions that interpret the Nazi
occupation policy as a system of comprehensive measures CGS administration in operating capacity
occupied territories, its gradual preparation for becoming a "living space" for German people. Are
formulated argued theoretical positions that significantly deepen and refine knowledge of the essential
characteristics of the Nazi occupation regime everyday life of Ukrainian society in the occupation regime.
 
Date 2015-06-03T11:47:27Z
2015-06-03T11:47:27Z
2014-08-23
 
Type Thesis
 
Identifier Куницький М. П. Соціально-правовий статус місцевого населення Райхскомісаріату "Україна" (1941 – 1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора іст. наук : 07.00.01 – історія України / М. П. Куницький ; наук. конс. О. Є. Лисенко. - Переяслав-Хм. : Лукашевич О. М., 2014. - 43 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/171
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.