Запис Детальніше

Специфіка вживання дієслів-термінів на позначення понять соціально-економічної сфери

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Специфіка вживання дієслів-термінів на позначення понять соціально-економічної сфери
Specific use of verb-terms to describe concept of socioeconomic sphere
 
Creator Навальна, Марина І.
Navalna, Maryna I.
Спис, Ольга А.
Spys, Oljgha A.
 
Subject дієслова соціально-економічної сфери
лексеми економічної сфери
мова засобів масової інформації
стилістична роль
verbs of socioeconomic sphere
the economic sphere token
the language of mass media
stylistic role
 
Description У статті проаналізовано найуживаніші дієслова соціально-економічної сфери,
що означають дії, процеси та стани, пов’язані з життям суспільства, визначено
функціонально-стилістичні характеристики цих дієслів у мові сучасних українських
засобів масової інформації, простежено специфіку вживання та тенденції
розширення згаданої дієслівної групи.
Предметом дослідження є лексико-семантичні процеси в українській
періодиці означеного періоду.
Мета дослідження – охарактеризувати термінологічну дієслівну лексику на
позначення понять соціально-економічної сфери.
Для досягнення поставленої мети було використано метод лінгвістичного
спостереження та описовий методи.
Висновки й узагальнення виконаного дослідження сприяють глибшому
пізнанню структурно-семантичних властивостей дієслова, збагачують новими ідеями
теоретичну лексикологію, формують наукові засади для системного вивчення інших
груп мовних одиниць, що враховує їхні формальні та змістові ознаки. Теоретичні
узагальнення матимуть застосування в подальших наукових працях із проблем
семантики, термінології та словотвору української мови.
Матеріали дослідження можуть бути використані для написання навчальних
підручників і посібників із морфології, лексикології та словотвору,
укладання
словників, для лекцій і спецкурсів із семантики, у проведенні спецсемінарів із
сучасної української мови, а також у науково-дослідній роботі. Результати роботи
можуть використати також дослідники сучасної економіки та журналістики.
Уперше в українському мовознавстві досліджено термінологічну дієслівну
лексику соціально-економічної сфери на матеріалі текстів засобів масової
інформації, унаслідок чого встановлено основні тенденції їхнього семантичного
розвитку, словотворення та функціонування.
Дієслова-терміни на позначення понять соціально-економічної сфери мають
свою специфіку, вони певною мірою відрізняються від наукової і технічної
термінологічних систем. У засобах масової інформації вживаються дієслова, що
означають поняття з різних сфер суспільних та економічних наук. Належність цих
дієслів до складу соціально-економічної лексики засвідчує здебільшого їхнє
вживання в певних словосполученнях та конкретний контекст, в якому вони
функціонують. Від загальновживаних слів дієслова-терміни відрізняються більшою
абстрагованістю і точністю значень, нерідко вони використовуються як виразний
зображувальний засіб, набуваючи додаткових семантичних відтінків.
The article analyzed the most common verbs socioeconomic sphere that mean
actions, processes and conditions related to the life of society, defined functional and
stylistic characteristics of these verbs in the language of modern Ukrainian mass media,
traced the specific use and trends in the expansion of this verbal group.
The subject of study is the lexical and semantic processes in Ukrainian periodicals
definite period. The aim is to describe the terminology verbal vocabulary to denote the concepts of
socioeconomic sphere.
To achieve this aim we used the method of linguistic observation and descriptive
methods.
Conclusions and generalizations of accomplished research contribute to a deeper
understanding of the structural and semantic properties of the verb, enriched with new
ideas theoretical lexicology, form the scientific basis for the systematic study of other
groups of linguistic units, taking into account their formal and content features. Theoretical
generalization will be used in further research works on problems of semantics,
terminology and derivation of Ukrainian language.
The research materials can be used to write textbooks and manuals of morphology,
lexicology and derivation, making dictionaries for lectures and courses of semantics,
having special seminars of the modern Ukrainian language, and in research work. The
results can be used as scholars of modern economics and journalism.
For the first time in Ukrainian linguistics it was studied terminology verbal
vocabulary of socioeconomic sphere on the material of the media, as a result it was set the
main trends of their semantic development, derivation and functioning.
Verb-terms denoting concepts socioeconomic sphere have their own specific, they
somewhat differ from the scientific and technical terminology systems. The mass media
use verbs that mean concepts of various spheres of social and economic sciences.
Affiliation of these verbs to the socioeconomic vocabulary largely confirms their use in
certain phrases and specific context in which they operate. Verb-terms are more
abstracted and precise in meaning than common words, quite often they are used as an
expressive figurative means, acquiring additional semantic nuances.
 
Date 2016-02-18T12:10:48Z
2016-02-18T12:10:48Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Навальна М. І. Специфіка вживання дієслів-термінів на позначення понять соціально-економічної сфери / М. І. Навальна, О. А, Спис // Економічний вісник університету : зб. наук. працьучених та аспірантів. – Переяслав-Хм. (Київська обл.), 2014. – Вип. 22. – С. 40-44.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/1364
 
Language other
 
Publisher Переяслав-Хм.